Nyheter

Kvartalsredogörelse Q1 januari-mars, 2018

FÖRSTA KVARTALET (KONCERNEN)

NYCKELTAL (KONCERNEN) 

(MSEK) JAN-MAR
2018
JAN-MAR
2017
Omsättning 3,3 4,4
Nettoomsättning 3,1 3,9
Bruttoresultat 2,4 3,2
Bruttomarginal, % 77 82
Rörelseresultat -2,9 -3,2

Resultat efter finansnetto och skatt

-3,1 -3,4

Kassaflöde 

-3,4 1,3
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET 
 • Nettoomsättningen uppgick till 3,1 (3,9) MSEK
 • Bruttoresultat uppgick till 2,4 (3,2) MSEK
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -3,1 (-3,4) MSEK 

VD-ORD

I förra rapporten skrev jag att vi hade långt gångna förhandlingar om att teckna ett Private Label avtal. Strax därefter tecknade vi ett exklusivt och globalt Private Label avtal med Dentsply Sirona, världens största tillverkare av dentala utrustnings- och förbrukningsvaror. Överenskommelsen innebär att Dentsply Sirona köper en världsomfattande produktlicens av Doxa att under eget varumärke marknadsföra och sälja Ceramir Crown & Bridge över hela världen. Avtalet ger dessutom Doxa en större engångssumma, ca 16 MSEK (2 MUSD). Avtalet innebär vidare att Doxa kommer att fortsätta att marknadsföra och sälja Ceramir Crown & Bridge i egen regi, globalt.

Doxa kommer att leverera private label- produkten, vilket kommer att addera till Doxas omsättning och lönsamhet framöver. För närvarande är det Dentsply Sironas önskemål att komma igång med försäljningen så snart som möjligt.

I USA har våra distributörer enligt tillgänglig branschstatistik haft en ganska oförändrad försäljning under första kvartalet jämfört med samma period förra året. Vår försäljning till dem är dock kraftigt ned. Förklaringen till detta är att några av de större distributörerna har ett kraftigt ojämnt inköpsmönster, med stora inköp inför årsskiftet och motsvarande lägre inköp under påföljande kvartal. Detta mönster verkar ha förstärkts detta år.

Oförändrad försäljning jämfört med föregående är dock långt ifrån vårt mål. Vi arbetar nu med att se över vår strategi och vår organisation i USA.

Omsättningsmässigt under första kvartalet har Europa och RoW (Rest of World) har haft en positiv utveckling. Omsättningen på våra fem största EU-marknader visar på en ökning, om än på en förhållandevis låg nivå. Det är dels en effekt av en ny distributör i Tyskland men även att vi sakta börjar se resultat av vårt fokus på att få igång försäljningen hos våra befintliga europeiska distributörer. 

Vi kommer fortsätta lägga kraft på att få igång de befintliga distributörerna men också på att sluta fler avtal med fler distributörer på de större marknaderna i Europa. Det är ett arbete som pågår och vi ligger långt framme i flera förhandlingar.

Även när det gäller Kanada så har vår försäljning ökat. Under första kvartalet ökade vår försäljning till Kanada med 122 procent. Det korrelerar väl med att vi under första halvåret föregående år inte kunde sälja den nya kapseln, QuikCap, på grund av att den var försenad i registreringen.

Vi för många diskussioner om nya distributionsavtal för både befintliga och nya marknader. Det pågår även ett stort antal diskussioner om bundling av cement och krona, varav flera är långt gångna. Att bundla cement med kronor via tandtekniska laboratorier är fortfarande den affärskanal som vi bedömer kommer ge bäst utväxling.

Våra kostnader under det första kvartalet i år har kraftfullt minskats med 18 procent. Det har gjort att vi trots den svaga utvecklingen av nettoomsättningen kunnat förbättra netto- resultatet med 0,3 MSEK.

Utvecklingsprocessen av vår nästa produkt, en så kallad Liner som appliceras under traditionella fyllningar, fortgår.

Kort sagt - Vi har mycket på gång.

Efter att ha suttit som VD för Doxa sedan tidigt 2013 är det snart dags för mig att lämna över stafettpinnen. Tillträdande VD heter Henrik Nedoh och kommer närmast från Nobel Biocare. Henrik tillträder i höst.

Torbjörn Larsson, VD 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 16 maj 2018 

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande 

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseledamot 

Mats Persson
Styrelseledamot 

Göran Urde
Styrelseledamot 

Alexander Tasevski
Styrelseledamot 

Torbjörn Larsson
Verkställande direktör 

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads- missbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 16 maj 2018 kl. 08.30 CET. 

KORT OM DOXA

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser. 

Filer för nedladdning
2018-11-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), 556301-7481 ("Doxa" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018 kl. 16.00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2, Stockholm. Dörrarna öppnar klockan 15.45.

2018-11-16

Doxa AB har idag konstituerat valberedningen i enlighet med "Principer för utseende av valberedning i Doxa AB" som antogs på bolagets senaste årsstämma 2018.

2018-11-07
Regulatorisk

"Den 15 oktober tillträdde jag som ny VD för Doxa. Efter 17 dagar på jobbet börjar jag få en bild över vilken förändringsresa jag skulle vilja leda för att Doxa på sikt ska kunna bli ett spännande lönsamt bolag. Jag är imponerad över den kompetens som bolaget besitter, lojala medarbetare, en unik teknikplattform och vår produkt Ceramir Crown & Bridge som ligger rätt i tiden." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

2018-09-27
Regulatorisk

Doxa har anställt Jens Lagergren som CFO. Han tillträder den 1 oktober 2018 och innebär en kraftfull kompetensförstärkning till bolaget.

2018-09-07
Regulatorisk

Doxa utser Jens-Oskar Göransson till t f CFO då nuvarande CFO Ann-Kristin Göransson går i pension och lämnar bolaget. Jens-Oskar har uppdraget tills dess att Doxa rekryterat en permanent CFO.

2018-09-05

Den 11 september presenterar Ingrid Atteryd Heiman, Styrelseordförande i Doxa, den senaste utvecklingen i bolaget på Aktiespararnas Investerarkonferens på Operaterrassen (Karl XII:s torg) i Stockholm. Presentationen visas också på Aktiespararnas hemsida samt i efterhand på Doxas hemsida. På plats kommer också T.f VD Jesper Lööf att vara.

2018-08-23
Regulatorisk

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (3,7) medan licensintäkter uppgick till 17,7 MSEK (0).
 • Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 71% (84)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till 14,9 MSEK (-3,8)
 • Kassaflödet uppgick till 15,5 MSEK (-3,5)
 • Ett globalt och exklusivt Private Label avtal har tecknats med Dentsply Sirona
 • Distributionsavtal har tecknats för Australien, Nya Zeeland och UK
 • Henrik Nedoh har utsetts till ny VD i Doxa och tillträder till hösten
 • Årsstämma har hållits och ny styrelse har valts

 Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Distributionsavtal har tecknats med Sinclair Dental i Kanada
2018-08-14
Regulatorisk

Styrelsen i Doxa utser Jesper Lööf till tillförordnad VD nu när nuvarande VD Torbjörn Larsson avslutar sitt uppdrag. Jesper tillträder sin nya befattning den 24 augusti fram till dess att Henrik Nedoh tillträder som ny VD i Doxa.

2018-06-20
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med Sinclair Dental Co. Ltd. om distribution i Kanada. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

<<
1
2
3
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.