Bolagsordning

BOLAGSORDNING för Doxa AB (publ) (org.nr. 556301-7481)

§ 1

Bolagets firma är Doxa AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av keramer inom bland annat det medicinska och odontologiska området, att förvalta fast och lös egendom samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

§ 5

Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

§ 6

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari - 31 december.

§ 7

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter, med högst fyra styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna, och i förekommande fall styrelsesuppleanterna, väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8

Lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter utses i förekommande fall på årsstämma. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa årsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer för granskning av dels styrelsens redogörelse i samband med nyemissioner med bestämmelse om apport eller att aktie skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor, dels fusionsplan. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 9

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett.

§ 10

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 11

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12

Bolagsstämma skall hållas i Uppsala eller i Stockholm.

§ 13

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.


Fastställd på extra bolagsstämma den 26 september 2014

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.