Valberedning

Valberedningen i Doxa AB är konstituerad

Vid Doxas årsstämma i juni 2015 antogs principer för utseende av en valberedning. I sammanfattning bestod dessa av följande:

Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av fyra ledamöter, varav en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande och tre av ledamöterna representera de största aktieägarna.

Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear per den sista bankdagen i januari månad, skall valberedningen enligt ovan konstitueras genom styrelseordförandens försorg.

Ordföranden skall kontakta de största aktieägarna och uppmana dessa att namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen.

Aktieägande fördelat på juridiska och/eller andra personer inom samma närstående familj skall sammanräknas.

Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan ledamot till valberedningens ordförande.

Baserat på dessa principer har valberedningen konstituerats enligt följande:

Namn:  Ägande
privat/ juridiskt/närstående:
Greg Dingizian

  Adma Förvaltning AB

Magnus Wahlbäck  

  Maxus AB + privat

Hartmut Wiese

  Privat

Runar Gausdal

  Bröderna Gausdal


Enligt principerna skall den person som representerar den största aktieägaren vara ordförande i valberedningen, dvs Greg Dingizian. Han har dock meddelat att han gärna deltar i valberedningen, men inte vill vara ordförande. Han önskar i stället att Magnus Wahlbäck  ska vara ordförande, vilket övriga ledamöter accepterat.

Kontakt: magnus.wahlbaeck@maxcap.se

Principer för utseende av valberedning i Doxa

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.