Nyheter

Kommuniké från årsstämma 2018 i Doxa AB (publ)

På bolagets årsstämma i Stockholm den 31 maj togs följande beslut: 

 • Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen samt beslutade att till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget överförs i ny räkning. 
 • Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet. 
 • Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter, inga suppleanter. 
 • Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter Mats Persson, Göran Urde och Alexander Tasevski. Nyval av Ingrid Atteryd Heiman som ordförande samt som ny styrelseledamot Pål Ryfors.
 • Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2018 ska utgå med 80 000 SEK per ledamot och 200 000 SEK för ordförande. 
 • Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Grant Thornton med Thomas Lindgren som huvudansvarig revisor och att ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning. 
 • Stämman beslutade om nya riktlinjer för utseende av Valberedning i Doxa AB.
  Styrelsens ordförande ska senast den 15 november varje år sammankalla de tre största ägarna/aktieägargrupperna i bolaget baserat på tillgänglig information från Euroclear per den 31 oktober. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/aktieägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Utöver dessa ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen (som därmed ska bestå av fyra ledamöter).

  Med "aktieägargrupp" menas juridiska och/eller andra personer inom samma närstående familj eller bolag som står i ett koncernförhållande. Innehaven hos olika fysiska och juridiska personer inom aktieägargruppen ska räknas samman som om aktieägargruppen vore en aktieägare.

  Valberedningens sammansättning ska offentliggöras sex månader före årsstämman.

  Hör styrelsens ordförande till de tre största ägarna enligt ovan ska även den fjärde största ägaren ingå i valberedningen så att valberedningen består av fyra ledamöter.

  Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Styrelsens ordförande ska dock inte utses till ordförande i valberedningen.

  Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan ledamot till valberedningens ordförande.

  Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de tre största ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i valberedningen. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer.

  Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts

  Styrelsens ordförande ska årligen presentera en utvärdering av styrelsens arbete under året för valberedningen, vilken ligger till grund för valberedningens arbete tillsammans med kraven i svensk kod för bolagsstyrning och de bolagsspecifika kraven i Doxa. Valberedningens förslag offentliggörs i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida. Förslaget läggs också fram på årsstämman.

  Valberedningen ska lämna förslag till val av styrelse, styrelsens ordförande, revisor(er), styrelsens och revisors ersättningar samt ordförande vid stämman.

  För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, ska valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut förutsatt att minst tre ledamöter är närvarande.

  Valberedningen kan arbeta per telefon och/eller fysiskt möte efter ordförandens val med hänsyn till vad som är praktiskt möjligt och lämpligt.

Uppsala den 1 juni 2018

För ytterligare information, kontakta Torbjörn Larsson, VD  torbjorn.larsson@doxa.se 

Läs mer på webben: www.doxa.se 
Om produkten Ceramir: www.ceramir.se 

Kort om Doxa
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2018-11-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), 556301-7481 ("Doxa" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018 kl. 16.00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2, Stockholm. Dörrarna öppnar klockan 15.45.

2018-11-16

Doxa AB har idag konstituerat valberedningen i enlighet med "Principer för utseende av valberedning i Doxa AB" som antogs på bolagets senaste årsstämma 2018.

2018-11-07
Regulatorisk

"Den 15 oktober tillträdde jag som ny VD för Doxa. Efter 17 dagar på jobbet börjar jag få en bild över vilken förändringsresa jag skulle vilja leda för att Doxa på sikt ska kunna bli ett spännande lönsamt bolag. Jag är imponerad över den kompetens som bolaget besitter, lojala medarbetare, en unik teknikplattform och vår produkt Ceramir Crown & Bridge som ligger rätt i tiden." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

2018-09-27
Regulatorisk

Doxa har anställt Jens Lagergren som CFO. Han tillträder den 1 oktober 2018 och innebär en kraftfull kompetensförstärkning till bolaget.

2018-09-07
Regulatorisk

Doxa utser Jens-Oskar Göransson till t f CFO då nuvarande CFO Ann-Kristin Göransson går i pension och lämnar bolaget. Jens-Oskar har uppdraget tills dess att Doxa rekryterat en permanent CFO.

2018-09-05

Den 11 september presenterar Ingrid Atteryd Heiman, Styrelseordförande i Doxa, den senaste utvecklingen i bolaget på Aktiespararnas Investerarkonferens på Operaterrassen (Karl XII:s torg) i Stockholm. Presentationen visas också på Aktiespararnas hemsida samt i efterhand på Doxas hemsida. På plats kommer också T.f VD Jesper Lööf att vara.

2018-08-23
Regulatorisk

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (3,7) medan licensintäkter uppgick till 17,7 MSEK (0).
 • Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 71% (84)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till 14,9 MSEK (-3,8)
 • Kassaflödet uppgick till 15,5 MSEK (-3,5)
 • Ett globalt och exklusivt Private Label avtal har tecknats med Dentsply Sirona
 • Distributionsavtal har tecknats för Australien, Nya Zeeland och UK
 • Henrik Nedoh har utsetts till ny VD i Doxa och tillträder till hösten
 • Årsstämma har hållits och ny styrelse har valts

 Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Distributionsavtal har tecknats med Sinclair Dental i Kanada
2018-08-14
Regulatorisk

Styrelsen i Doxa utser Jesper Lööf till tillförordnad VD nu när nuvarande VD Torbjörn Larsson avslutar sitt uppdrag. Jesper tillträder sin nya befattning den 24 augusti fram till dess att Henrik Nedoh tillträder som ny VD i Doxa.

2018-06-20
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med Sinclair Dental Co. Ltd. om distribution i Kanada. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

<<
1
2
3
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.