Nyheter

Delårsredogörelse Q3 juli-september, 2017

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (4,0)
 • Bruttomarginalen för Q3 uppgick till 79% (80)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -2,3 MSEK (-2,9)
 • Kassaflödet uppgick till 0,5 MSEK (-0,1)
 • Distributionsavtal har tecknats med Pearson Dental i USA
 • Drake Dental Labs startar pilotprogram med bundling i North Carolina, USA
 • Brygglån om 0,5 MSEK från Magnus Wahlbäck

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Styrelsen har beslutat om nyemission för att stärka bolagets finansiella position
 • Brygglån om 1 MSEK från Erik Penser Bank
 • Distributionsavtal har tecknats med Sodimed i Frankrike

Andra kvartalet samt året i sammandrag (koncernen)

Nyckeltal (koncernen)

(MSEK)

JUL-SEP

2017

JUL-SEP

2016

JAN-SEP

2017

JAN-SEP

2016

Intäkter inkl aktiverade arbeten

3,5

4,0

11,6

12,6

Nettoomsättning

3,4

4,0

11,0

12,6

Bruttoresultat

2,7

3,2

9,1

9,8

Bruttomarginal, %

79

80

83

78

Resultat före engångskostnader och finansnetto

-2,1

-2,8

-8,2

-9,5

Engångskostnader

0,0

0,0

-0,7

0,0

Kassaflöde

0,5

-0,1

-1,7

-5,7

 

VD-ord

Årets tredje kvartal är ett "typiskt" tredje kvartal och består krasst sett av två och en halv semestermånader. Vi redovisar en lägre försäljning än under samma period förra året. Det beror på att vi förra året hade stora initialordrar hos nytecknade europeiska distributörer. Som jag tidigare nämnt har försäljningen i Europa och andra marknader utanför Nordamerika inte kommit igång i önskad takt, vilket stör jämförelsen mellan de båda kvartalen.

Försäljningen i USA är betydligt stabilare per månad och kvartal i år än förra året. Vi har inte fått den ökning vi planerade för men bibehåller våra positioner i marknaden.

Positivt är även att våra besparingsprogram slår igenom med minskade kostnader, primärt inom vårt amerikanska bolag. Besparingarna härrör till både färre personal och en omarbetad marknadsföringsstruktur. Marknadsföringen har smalare fokus och sker mer online än tidigare, vilket vi också kommer fortsätta med framöver. Att spendera mindre resurser på marknadsföringen och istället lägga mycket fokus på uppföljningen gör att vi både får en bättre kontakt med våra användare och att vi snabbare lär oss vad som fungerar och kan justera budskap och upplägg därefter.

Andra framsteg som gjorts är inom produktutveckling. Tillsammans med våra utvecklingspartners tar vi tydliga och konkreta steg framåt i utvecklingen av ett Ceramir-baserat tandfyllnadsmaterial. Utvecklingen går enligt plan och vi siktar fortfarande på att lansera tidigt andra halvan av 2019. Det blir ett glasjonomer-baserat material, med Ceramirs alla positiva egenskaper som tillägg; högt pH, bildar apatit på ytan i anslutningen till tand, lättanvänt och med bra användaregenskaper.

Dessutom har vi ett nytt projekt på gång med en spännande och kompletterande produkt. Den beräknas kunna lanseras redan under andra halvan av 2018.
Det kvarstår dock ett antal Go/NoGo-tester att göra innan beslut kan tas, men jag lovar att "återkomma i saken".

Som jag tidigare nämnt har vi ett starkt fokus på de största marknaderna i Europa: Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien och UK. Vi arbetar målmedvetet med att komma in på dessa, stärka vår närvaro och att få igång våra distributörer. Ett exempel på detta är att vi alldeles nyligen tecknade ett andra distributionsavtal i Frankrike.

På förhandlingsfronten arbetar vi på många parallella områden. Det handlar om distributionsavtal för både nya och befintliga marknader, bundlingavtal med dental-laboratorier och krontillverkare samt produkt-samarbeten av olika typer.

Sammanfattningsvis är det fortsatt hårt och fokuserat arbete som gäller.

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen för räkenskapsåret 2017:
Bokslutskommuniké Q4, 15 februari (2018)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 20 oktober 2017

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 08.30 CET.

Kort om Doxa
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2018-09-27
Regulatorisk

Doxa har anställt Jens Lagergren som CFO. Han tillträder den 1 oktober 2018 och innebär en kraftfull kompetensförstärkning till bolaget.

2018-09-07
Regulatorisk

Doxa utser Jens-Oskar Göransson till t f CFO då nuvarande CFO Ann-Kristin Göransson går i pension och lämnar bolaget. Jens-Oskar har uppdraget tills dess att Doxa rekryterat en permanent CFO.

2018-09-05

Den 11 september presenterar Ingrid Atteryd Heiman, Styrelseordförande i Doxa, den senaste utvecklingen i bolaget på Aktiespararnas Investerarkonferens på Operaterrassen (Karl XII:s torg) i Stockholm. Presentationen visas också på Aktiespararnas hemsida samt i efterhand på Doxas hemsida. På plats kommer också T.f VD Jesper Lööf att vara.

2018-08-23
Regulatorisk

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (3,7) medan licensintäkter uppgick till 17,7 MSEK (0).
 • Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 71% (84)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till 14,9 MSEK (-3,8)
 • Kassaflödet uppgick till 15,5 MSEK (-3,5)
 • Ett globalt och exklusivt Private Label avtal har tecknats med Dentsply Sirona
 • Distributionsavtal har tecknats för Australien, Nya Zeeland och UK
 • Henrik Nedoh har utsetts till ny VD i Doxa och tillträder till hösten
 • Årsstämma har hållits och ny styrelse har valts

 Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Distributionsavtal har tecknats med Sinclair Dental i Kanada
2018-08-14
Regulatorisk

Styrelsen i Doxa utser Jesper Lööf till tillförordnad VD nu när nuvarande VD Torbjörn Larsson avslutar sitt uppdrag. Jesper tillträder sin nya befattning den 24 augusti fram till dess att Henrik Nedoh tillträder som ny VD i Doxa.

2018-06-20
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med Sinclair Dental Co. Ltd. om distribution i Kanada. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-05-16
Regulatorisk

FÖRSTA KVARTALET (KONCERNEN)

NYCKELTAL (KONCERNEN) 

(MSEK) JAN-MAR
2018
JAN-MAR
2017
Omsättning 3,3 4,4
Nettoomsättning 3,1 3,9
Bruttoresultat 2,4 3,2
Bruttomarginal, % 77 82
Rörelseresultat -2,9 -3,2

Resultat efter finansnetto och skatt

-3,1 -3,4

Kassaflöde 

-3,4 1,3
2018-05-03

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. Nr 556301-7481, kallas till årsstämma torsdagen den 31 maj, 2018 kl 17.30 i World Trade Center (lokal Stockholm), Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

<<
1
2
3
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.