Nyheter

Delårsredogörelse Q2 april-juni, 2017

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 3,7 MSEK (5,1)
 • Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 84% (76)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -3,8 MSEK (-3,4)
 • Kassaflödet uppgick till -3,5 MSEK (-3,0)
 • Det nya kapselsystemet QuikCap® har godkänts för försäljning i Kanada

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Pågående förhandlingar om Private Label-avtal har avancerat betydligt
 • Distributionsavtal har tecknats med Pearson Dental i USA
 • Drake Dental Labs startar pilotprogram med bundling i North Carolina, USA

VD-ord 
Andra kvartalets omsättning kan vid en snabb blick se märklig ut. Detta beror på att vi under samma period förra året lanserade den nya kapseln, vilket skedde parallellt med försäljning av den gamla. Detta resulterade i dubbel lageruppbyggnad hos våra amerikanska distributörer.

Den nya kapseln har nu godkänts för försäljning också Kanada men det syns ännu inte i försäljningssiffrorna.

Under det första halvåret i år har ett flertal dentala förbrukningsproduktgrupper bromsats upp på den amerikanska marknaden (se nedan) något som även drabbat Ceramir. Omsättnings-mässigt är det dock fortfarande Nordamerika som agerar draglok i vår försäljning. De europeiska distributörerna har haft svårare att komma igång och fördelningen mellan Nordamerika och EU/RoW är i skrivande stund 95/5.

Färsk branschstatistik från USA visar att det första halvåret var svagt. Av de tio största produktgrupperna inom dental förbrukning var det bara tre som ökade snabbare än föregående år. Övriga produktgrupper minskade sin ökning, eller till och med sålde sämre. Produktgruppen för cement bromsade in kraftigt men omsatte 0,1 procent mer än samma period föregående år. Med prishöjningar inräknade betyder det i praktiken att den amerikanska cementmarknaden temporärt minskade i antalet sålda enheter. Se graf nedan.

Vi har förhandlingar på gång med fler distributionsavtal bade med distributörer på befintliga och nya marknader, bland de större länderna kan nämnas Tyskland, Frankrike, UK, USA och Kanada. Samtidigt förs det många diskussioner om bundling av cement och krona, varav flera av våra diskussioner ar langt gångna. Vi tror att vi inom kort kan teckna avtal med flera dentallaboratorier, både i USA och andra länder. Att bundla cement med kronor via tandtekniska laboratorier ar en mycket intressant affarskanal som vi bedomer kommer ge en bra utvaxling. Vi får härigenom möjlighet att påverka marknaden genom både distributionsförsäljning och genom bundling med tandteknikerlaboratorierna.

Förhandlingarna om ett Private Label-version på Ceramir® Crown & Bridge fortsätter och har under sommaren avancerat betydligt.

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen för räkenskapsåret 2017:
Delårsredogörelse Q3 20 oktober
Bokslutskommuniké Q4 15 februari (2018)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 23 augusti 2017

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 08.30 CET.

Kort om Doxa
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2017-12-04
Regulatorisk

Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har avslutat den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 2 november 2017. 22 341 157 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 69,6 procent av företrädesemissionen. 1 453 776 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 4,5 procent av emissionen. Sammantaget tecknades emissionen till 74,1 procent.

2017-11-24
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med Dental Union om distribution i Tyskland, Holland och Österrike. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2017-11-13
Regulatorisk

Styrelsen i Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt ("Prospektet") avseende nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som offentliggjordes den 13 november 2017.

2017-11-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa AB (publ) höll extra bolagsstämma den 2 november 2017 och beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning (varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes, vilket utgjorde ett villkor för emissionen), dels att godkänna styrelsens beslut av den 2 oktober 2017 om en företrädesemission. Villkoren för emissionen är i korthet:

2017-10-20
Regulatorisk

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (4,0)
 • Bruttomarginalen för Q3 uppgick till 79% (80)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -2,3 MSEK (-2,9)
 • Kassaflödet uppgick till 0,5 MSEK (-0,1)
 • Distributionsavtal har tecknats med Pearson Dental i USA
 • Drake Dental Labs startar pilotprogram med bundling i North Carolina, USA
 • Brygglån om 0,5 MSEK från Magnus Wahlbäck
2017-10-12
Regulatorisk

Sodimed och Doxa har signerat avtal om distribution i Frankrike. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

2017-10-05
Regulatorisk
Aktieägarna i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 november 2017 klockan 17:30 hos Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Stockholm.
2017-10-03
Regulatorisk
Styrelsen för Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har fattat beslut om att genomföra en nyemission om 32,1 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Emissionen"). Styrelsens emissionsbeslut förutsätter bolagsstämmans godkännande och därför har styrelsen lagt fram förslaget om Emissionen till extra bolagsstämma den 2 november 2017. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras i särskilt pressmeddelande.
2017-08-24
Regulatorisk

I Doxas kvartalsrapport för det andra kvartalet som publicerades den 23 augusti framgår att bolagets likvida medel uppgick till 0,1 MSEK. I rapporten framgår även att Doxa efter periodens utgång har upptagit ytterligare brygglån om 2 MSEK.

1
2
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.