Nyheter

Kvartalsredogörelse Q3 juli-september, 2015

TREDJE KVARTALET (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 57 % till 3,3 MSEK (2,1)
· Periodens resultat blev -4,0 MSEK (-3,3)

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 79 % till 10,9 MSEK (6,1)
· Periodens resultat blev -11,7 MSEK (-15,3)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Distributionsavtal har tecknats med Goetze Dental Supply, USA
· Positivt utfall i produktutvärderingar av Ceramir Crown & Bridge gjorda hos KOL i Spanien, Italien, Estland och Lettland
· Andreas Danielsson har den 1 september anställts som Director Business Development EMEAA, med initialt fokus att utveckla den europeiska distributionen

VD-ORD
Koncernens försäljning ökade med 57 procent gentemot samma period ifjol, 3,3 MSEK (2,1 MSEK). Resultatet minskade med -0,7 MSEK jämfört med samma period ifjol, -4,0 MSEK (-3,3) MSEK. Rörelsens kostnader var 7,3 (5,4) MSEK, varav kostnad sålda varor ökade med 0,6 MSEK på grund av ökad försäljning, -0,6 MSEK beroende på periodiseringsskillnader jämfört 2014 avseende kostnader för revision, styrelsearvode och ISR (de oberoende säljarna i USA) och 0,3 MSEK är hänförligt till den pågående Europasatsning. Under tredje kvartalet 2015 togs även en produktutvecklingskostnad av engångskaraktär om 0,3 MSEK.

Personalen har utökats med en projektanställd person som under kvartalet har utbildats för att kunna ersätta en person som nu tillfälligt lämnar Doxa för föräldraledighet. Resursökning har skett för bearbetning av Europa genom anställning av Andreas Danielsson. Han kommer närmast från Osstell AB och tillför Doxa ett värdefullt nätverk och erfarenheter inom försäljning av dentalprodukter i Europa.

Ceramir Crown & Bridge fortsätter utvecklas positivt på den amerikanska marknaden och vi tar stadigt marknadsandelar, primärt från de större tillverkarna.

Doxas europasatsning pågår för fullt med hög intensitet i både nya och befintliga kontakter. Det har bland annat resulterat i ett nytt distributionsavtal för Norge, som tecknats med Norsk Orthoform Depot AS och som tar över distributionen för Norge.

Förhandlingar pågår med distributörer i bland annat Italien, Spanien, Frankrike, UK och Baltikum och jag bedömer att vi kommer ha en betydligt mer utvecklad distributionsplattform när vi går in i 2016.

Trots en volatil börs och många emissioner på gång i marknaden genomförde Doxa i början av oktober en framgångsrik kapitalanskaffning. Sammantaget gör detta att vi i skrivande stund har 11,6 MSEK i kassan, vilket borgar för fortsatt satsning på Europa och färdigställande av nya produkter.

Nu närmast ska vi dock slutföra 2015 och det fjärde kvartalet brukar vara Doxas starkaste kvartal. Vår bokslutskommuniké för 2015 kommer jag presentera den 10 februari 2016.

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen för räkenskapsåret 2015:
Bokslutskommuniké 2015 publiceras den 10 februari (2016)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 29 oktober 2015

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande

Alexander Tasevski
Styrelseledamot

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseledamot

Leif Hermansson
Styrelseledamot

Ulf Sewerin
Styrelseledamot

Torbjörn Larsson
Verkställande direktör

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserat dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556701-7495, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2015-10-29

TREDJE KVARTALET (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 57 % till 3,3 MSEK (2,1)
· Periodens resultat blev -4,0 MSEK (-3,3)

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 79 % till 10,9 MSEK (6,1)
· Periodens resultat blev -11,7 MSEK (-15,3)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Distributionsavtal har tecknats med Goetze Dental Supply, USA
· Positivt utfall i produktutvärderingar av Ceramir Crown & Bridge gjorda hos KOL i Spanien, Italien, Estland och Lettland
· Andreas Danielsson har den 1 september anställts som Director Business Development EMEAA, med initialt fokus att utveckla den europeiska distributionen

2015-10-06

Doxa har genomfört en riktad emission av tre miljoner aktier till kursen 2,0 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 6 mkr. Externa kostnader för emissionen uppgår till ca 2 %. Vidare har bolaget tecknat avtal om en kreditram om totalt 10 MSEK, varav 5 MSEK är tillgängliga under hösten 2015.

2015-09-30

Du har nu i din hand eller på din skärm det andra numret av Doxas Aktieägarbrev. I skrivande stund har de globala börserna precis haft kinesisk skrämselhicka och medialandskapet fylldes av en blandning av domedagsprofetior, investeringstips och recensioner över vilka som var de bästa kräftorna.

2015-07-29

Andra kvartalet 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 105% till 4,3 (2,1) MSEK
- Periodens resultat blev -3,7 (-5,9) MSEK.

Första halvåret 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 90% till 7,6 (4,0) MSEK
- Periodens resultat blev -7,7 (-12,0) MSEK

2015-05-13

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301-7481, kallas till årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 kl 17:30 i World Trade Center, Klarabergsgatan 70, 111 64 Stockholm.

2015-05-08

Doxa har tecknat ett exklusivt avtal med heico Dent GmbH för den Schweiziska marknaden. heico Dent grundades för snart 30 år sedan och har ett bra kontaktnät till såväl schweiziska universitet som opinionsledare.

1
2
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter