VALBEREDNING INFÖR ÅRSSTÄMMA 2023

  • Percy Nilsson, utsedd av Parkfast Arena Holding AB
  • Carl-Mikael Bergendahl, utsedd av Bergendahl & Son AB
  • Marjan Dragicevic, utsedd av Dragfast AB
  • Greg Dingizian, styrelseordförande i Doxa Aktiebolag (publ)

KONTAKT MED VALBEREDNINGEN

Doxas årsstämma 2023 kommer att hållas en 27 april 2023 kl.17.00 i Malmö Arena. Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen inför årsstämman kan göra detta skriftligen per e-post till styrelsens ordförande Greg Dingizian under följande adress: greg@agartha.com. För att valberedningen ska hinna behandla inkomna förslag bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 23 februari 2023.

Principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen

Vid årsstämman 2020 antogs följande principer för utseende av valberedning och instruktion för valberedningen.

Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av ägarna styrd, strukturerad och bekantgjord process som skapar förutsättningar för väl underbyggda beslut.

Valberedningen är bolagsstämmans organ med enda uppgift att bereda stämmans beslut i val och arvodesfrågor samt i förekommande fall, procedurfrågor för nästkommande valberedning. Valberedningens ledamöter ska, oavsett hur de utsetts, tillvarata samtliga aktieägares intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet. En valberedningsledamot ska innan uppdraget accepteras noga överväga huruvida en intressekonflikt eller andra omständigheter föreligger, som gör det olämpligt att medverka i valberedningen.

1.1 Valberedningens uppdrag

Valberedningen ska lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska vid bedömningen av styrelsens utvärdering och i sitt förslag särskilt beakta Svensk kod för bolagsstyrnings krav på mångsidighet och bredd i styrelsen och på att eftersträva en jämn könsfördelning. Valberedningen ska lämna förslag på val och arvodering av revisor. Valberedningen ska lämna förslag på mötesordförande vid årsstämman. Valberedningen ska vid behov föreslå principer för utseende av valberedning inför nästa årsstämma.

1.2 Bolagsstämman utser hur valberedningens ledamöter ska utses

Bolagstämman ska utse hur valberedningens ledamöter ska utses. Valberedningen i Doxa ska bestå av tre ägarrepresentanter och styrelsens ordförande. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter och inte heller inneha posten som ”Valberedningens ordförande”. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Doxa och dess bolagsledning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

1.3 Bolagets valberedning ska utses i god tid före årsstämman

Doxa ska i god tid, dock senast sex månader före årsstämman, på Doxas webbplats lämna uppgifter om namnen på ledamöterna i valberedningen. Styrelsens ordförande ska senast sju månader före årsstämman tillfråga de tre största ägarna/aktieägargrupperna baserat på aktieägarlistan från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i det tredje kvartalet, om vem som ska representera var och en av dem i valberedningen. Om någon av dessa avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare/aktieägargrupp i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Utöver dessa ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen (som därmed ska bestå av fyra ledamöter). Med ”aktieägargrupp” menas närstående juridiska och/eller fysiska personer. Innehaven hos olika fysiska och juridiska personer inom aktieägargruppen ska räknas samman som om aktieägargruppen vore en aktieägare. Hör styrelsens ordförande till de tre största ägarna enligt ovan ska även den fjärde största ägaren ingå i valberedningen så att valberedningen består av fyra ledamöter.

Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningens första sammanträde. Styrelsens ordförande ska dock inte utses till ordförande i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan ledamot till valberedningens ordförande eller den största aktieägaren är styrelseledamot.

Om det blir känt att någon av de aktieägare som utsett ledamot till valberedningen till följd av förändringar i ägarens aktieinnehav eller till följd av förändringar i andra ägares aktieinnehav inte längre tillhör de tre största ägarna, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den största registrerade aktieägaren som ej redan har utsett ledamot i valberedningen. Om de registrerade ägarförhållandena annars väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring ske i sammansättningen av valberedningen enligt ovan angivna principer. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. 

Styrelsens ordförande ska årligen presentera en utvärdering av styrelsens arbete under året för valberedningen, vilken ska ligga till grund för valberedningens arbete.

1.4 Valberedningens förslag offentliggörs

Valberedningens förslag ska offentliggöras i kallelsen till årsstämman samt på Doxas webbplats. Förslaget läggs också fram på årsstämman. På Doxas webbplats ska samtidigt för styrelseledamot som föreslås för nyval eller omval följande uppgifter lämnas:

  • Födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet
  • Uppdrag i Doxa och andra väsentliga uppdrag
  • Eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och andra finansiella instrument i Doxa
  • Huruvida ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till Doxa, dess bolagsledning respektive större aktieägare
  • Vid omval, vilket år ledamoten invaldes i styrelsen

1.5 Valberedningens förslag presenteras på årsstämman

Valberedningen ska genom någon av valberedningens representanter på bolagsstämman presentera och motivera valberedningens förslag till styrelsesammansättning.

DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022
2023-04-27
Årsstämma 2023

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter