Nyheter

Kommuniké från årsstämma 2015 i Doxa

På bolagets årsstämma i Stockholm den 11 juni fattades följande beslut:

- Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget samt koncernen samt beslutade att till förfogande stående vinstmedel i moderbolaget överförs i ny räkning.
- Styrelseledamöter och verkställande direktör gavs ansvarsfrihet.
- Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av 5 ledamöter, inga suppleanter.
- Stämman beslutade om omval av följande styrelseledamöter, Magnus Wahlbäck (ordförande), Leif Hermansson och Alexander Tasevski. Till nya styrelseledamöter valde stämman Ingrid Atteryd Heiman och Ulf Sewerin. Børge Gausdal och Gerhard Dal hade avböjt omval.
- Stämman beslutade att arvode till styrelsens ledamöter för verksamhetsåret 2015 ska utgå med 80.000 SEK per ledamot och 160.000 SEK för ordförande.
- Stämman beslutade om omval av revisionsbolaget Grant Thornton med Thomas Lindgren som huvudansvarig revisor och att ersättning till revisor skall utgå enligt räkning.
- Stämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst tre miljoner aktier utan företräde för aktieägarna. Vid fullt utnyttjande av detta bemyndigande skulle utspädningen uppgå till ca 10%.  Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.
Det noteras att bemyndigandet således inte omfattar s.k. företrädesemission.
- Stämman beslutade att Bolaget skall ha en valberedning som skall bestå av fyra ledamöter varav en av ledamöterna skall vara styrelsens ordförande och tre av ledamöterna representera de största aktieägarna.
Baserat på den ägarstatistik som bolaget erhåller från Euroclear per den sista bankdagen i januari månad, skall valberedningen enligt ovan konstitueras genom styrelseordförandens försorg. Ordföranden skall kontakta de största aktieägarna och uppmana dessa att namnge den person aktieägaren önskar utse till ledamot av valberedningen. Avstår aktieägare från sin rätt att utse ledamot skall rätten att utse ledamot av valberedningen övergå till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan utsett eller har rätt att utse ledamot av valberedningen. Aktieägande fördelat på juridiska och/eller andra personer inom samma närstående familj skall sammanräknas.
Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt största aktieägaren såvida valberedningen inte enhälligt beslutar utse annan ledamot till valberedningens ordförande.
Så snart valberedningens samtliga ledamöter och ordförande utsetts, skall valberedningen meddela bolaget detta och därvid lämna erforderlig information om valberedningens ledamöter och ordförande samt vilken aktieägare en ledamot representerar. Bolaget skall utan dröjsmål offentliggöra valberedningens sammansättning genom att publicera informationen i särskilt meddelande på bolagets hemsida.
Valberedningen skall anses tillsatt och dess mandatperiod börja den dag när informationen publicerats i särskilt meddelande på bolagets hemsida enligt ovan. Valberedningens mandatperiod löper till dess nästa valberedning vederbörligen blivit tillsatt och dess mandatperiod börjat.
Valberedningen skall fullgöra de uppgifter som åligger en valberedning enligt koden för bolagsstyrning såvitt avser framtagande av förslag till ordförande på bolagsstämman, förslag till ordförande och övriga styrelseledamöter samt förslag till arvode till styrelse och revisorer.
Avgår av aktieägare utsedd ledamot från valberedningen under mandatperioden eller blir ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag, skall styrelseordföranden utan dröjsmål uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att, inom en med hänsyn till omständigheterna rimlig tid som dock inte får överstiga 20 dagar, utse ny ledamot av valberedningen.
Utser inte aktieägaren ny ledamot inom angiven tid, skall rätten att utse ny ledamot av valberedningen övergå till närmast följande till röstetalet största aktieägaren som inte redan utsett ledamot av valberedningen eller tidigare avstått från sådan rätt.
För det fall valberedningen vid något tillfälle inte består av fulla antalet ledamöter, skall valberedningen likväl vara behörig att fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen enligt detta bolagsstämmobeslut förutsatt att minst tre ledamöter är närvarande.
Valberedningen kan arbeta per telefon och/eller fysiskt möte efter ordförandens val med hänsyn till vad som är praktiskt möjligt och lämpligt.

2015-06-11

För ytterligare information, kontakta
Torbjörn Larsson, VD
torbjorn.larsson@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se
Om produkten Ceramir: www.ceramir.se

Kort om Doxa
Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Doxa är listat på Nasdaq Stockholm First North med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2015-10-29

TREDJE KVARTALET (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 57 % till 3,3 MSEK (2,1)
· Periodens resultat blev -4,0 MSEK (-3,3)

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 79 % till 10,9 MSEK (6,1)
· Periodens resultat blev -11,7 MSEK (-15,3)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Distributionsavtal har tecknats med Goetze Dental Supply, USA
· Positivt utfall i produktutvärderingar av Ceramir Crown & Bridge gjorda hos KOL i Spanien, Italien, Estland och Lettland
· Andreas Danielsson har den 1 september anställts som Director Business Development EMEAA, med initialt fokus att utveckla den europeiska distributionen

2015-10-06

Doxa har genomfört en riktad emission av tre miljoner aktier till kursen 2,0 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 6 mkr. Externa kostnader för emissionen uppgår till ca 2 %. Vidare har bolaget tecknat avtal om en kreditram om totalt 10 MSEK, varav 5 MSEK är tillgängliga under hösten 2015.

2015-09-30

Du har nu i din hand eller på din skärm det andra numret av Doxas Aktieägarbrev. I skrivande stund har de globala börserna precis haft kinesisk skrämselhicka och medialandskapet fylldes av en blandning av domedagsprofetior, investeringstips och recensioner över vilka som var de bästa kräftorna.

2015-07-29

Andra kvartalet 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 105% till 4,3 (2,1) MSEK
- Periodens resultat blev -3,7 (-5,9) MSEK.

Första halvåret 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 90% till 7,6 (4,0) MSEK
- Periodens resultat blev -7,7 (-12,0) MSEK

2015-05-13

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301-7481, kallas till årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 kl 17:30 i World Trade Center, Klarabergsgatan 70, 111 64 Stockholm.

2015-05-08

Doxa har tecknat ett exklusivt avtal med heico Dent GmbH för den Schweiziska marknaden. heico Dent grundades för snart 30 år sedan och har ett bra kontaktnät till såväl schweiziska universitet som opinionsledare.

1
2
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter