Nyheter

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DOXA AKTIEBOLAG (PUBL)

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) (''Doxa'' eller ''bolaget'') kallas härmed till extra bolagstämma den 4 december 2019 kl. 13:00 i lokalen Santiago på World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar kl. 12:30 och avbryts när stämman öppnas.

Den extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från aktieägaren Adma Förvaltnings AB ("Adma"), representerande cirka 59,6 procent av antalet utestående aktier och röster i Doxa per dagen för denna kallelse. Adma har begärt extra bolagsstämma för att besluta om val av styrelseledamöter.

 

Rätt till deltagande

Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 28 november 2019, dels senast den 28 november 2019 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i stämman. Anmälan kan ske skriftligt under adress Doxa Aktiebolag, Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala eller via e-post till info@doxa.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 28 november 2019 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

 

Fullmakt

Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget till handa under ovanstående adress senast den 28 november 2019. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.doxa.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

 

Förslag till dagordning

1. Öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om antal styrelseledamöter

8. Val av styrelseledamöter

9. Stämman avslutas

 

Förslag till beslut om antal styrelseledamöter (punkt 7)

Adma föreslår att antalet styrelseledamöter, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska vara sju ledamöter utan suppleanter.

 

Förslag till val av styrelseledamöter (punkt 8)

Adma föreslår att stämman beslutar att Christian Lindgren och Ljubo Mrnjavac nyväljs som styrelseledamöter i bolaget. De befintliga styrelseledamöterna Ingrid Atteryd Heiman, Alexander Tasevski, Göran Urde, Pål Ryfors och Melker Nilsson föreslås kvarstå i styrelsen i Doxa, med Ingrid Atteryd Heiman som styrelseordförande.

 

Ljubo Mrnjavac, född 1963, har en MBA från Lunds universitet. Han är VD i Agartha Invest, ett dotterbolag inom Admas koncern som arbetar med catering- och restaurangverksamhet inom växtbaserad mat, och styrelseledamot och VD i ett flertal andra dotterbolag i Admas koncern. Han har bred entreprenörserfarenhet och är bland annat grundare av Pölsemannen och medgrundare till riskkapitalbolaget Rosengård Invest. Han har även varit VD på Tulip Food Company, där han var ansvarig för koncernens snabbmatskedjor. Ljubo Mrnjavac äger inga aktier i Doxa. Ljubo Mrnjavac är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

 

Christian Lindgren, född 1974, har studerat ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han är i dag finanschef på Agartha Kitchen, ett företag som arbetar med catering- och restaurangverksamhet inom växtbaserad mat, och styrelseledamot i Raw Food House FANI AB. Båda bolagen ingår i Admas koncern. Christian Lindgren har lång erfarenhet från roller som ekonomichef, han har bland annat suttit i ledningen för HSB Malmö och Sparbanken Syd. Christian Lindgren äger inga aktier i Doxa. Christian Lindgren är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.

 

Det noteras att nyvalda styrelseledamöter erhåller arvode för sitt arbete som styrelseledamöter proportionerligt i förhållande till mandattidens längd för tiden fram till årsstämman 2020, i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2019.

 

Övrig information

Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

 

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

 

Uppsala i november 2019

Doxa Aktiebolag (publ)

Styrelsen

Kort om Doxa

Doxa är ett uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®. Ceramir® Crown & Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail certifiedadviser@penser.se).

2019-12-04
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Doxa Aktiebolag (publ) den 4 december 2019 fattades beslut om antalet styrelseledamöter i bolaget samt tillsättande av nya styrelseledamöter enligt följande.

2019-11-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) (''Doxa'' eller ''bolaget'') kallas härmed till extra bolagstämma den 4 december 2019 kl. 13:00 i lokalen Santiago på World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar kl. 12:30 och avbryts när stämman öppnas.

2019-11-06

Doxa bygger återigen upp en försäljningsorganisation för att öka den lokala närvaron i Nordamerika. Kim Minnis har anställts som Nation Sales Manager med placering vid Doxas kontor i Chicago. Kim kommer att bli huvudansvarig för försäljningen på den nordamerikanska marknaden och ska primärt driva försäljning genom befintliga kundkontakter och etablera nya försäljningskanaler för Ceramir och i förlängningen även hela Doxas produktportfölj. I arbetet ingår också att ansvara för och utveckla vårt nätverk med lokala föreläsare (Key opinion leaders) samt närvara vid de stora mässorna och andra försäljningsevent på den nordamerikanska marknaden.

2019-10-23
Regulatorisk

Nya realtidsstudier som Doxa AB (publ.) utfört visar att det kan förekomma variationer i vissa produkters hållbarhet som avviker från angiven hållbarhetsmärkning på förpackningen. De produkter som berörs är Doxas cementprodukter med en kapsel som leveranssystem. Produkterna återkallas nu från distributörerna och private label licenstagare för att korrigera hållbarhetsmärkningen och möta regulatoriska krav. Åtgärden kommer att medföra en större engångskostnad för Doxa som i dagsläget uppskattas till upptill 5 MSEK.

2019-08-21
Regulatorisk

Andra kvartalet 2019 visade på en fortsatt god försäljning med tillväxt av nettoomsättningen på 26 procent jämfört med samma period 2018.

2019-08-19
Regulatorisk

Doxas distributör i Japan Hakusui Trading Co. har registrerat Ceramir® Crown & Bridge QuikMix och erhållit godkännande att sälja produkten på den japanska marknaden.

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter