Nyheter

Kallelse till årsstämma i Doxa

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301-7481, kallas till årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 kl 17:30 i World Trade Center, Klarabergsgatan 70, 111 64 Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 4 juni 2015, och
2. dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 5 juni 2015, under adress Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala med angivande av "årsstämma" eller per telefon 018-478 20 00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 4 juni 2015. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.doxa.se.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän 
6. Prövning av om stämman blivit i behörig  ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förkommande fall, revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen  att fatta beslut om emission av aktier 
15. Beslut om principer för utseende av valberedning.
16. Avslutning av mötet

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan in- verka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedöm- ningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 11-13 - Representanter för de fyra största ägarna i Doxa - Maxus AB, Scandinavian Cap AB, Sune Gellberg med bolag samt bröderna Gausdal föreslår följande:

Föreslås att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter, utan suppleanter.

Till styrelse föreslås: Magnus Wahlbäck (ordf. omval), Leif Hermansson (omval), Alexander Tasevski (omval), Ingrid Atteryd Heiman (nyval) samt Ulf Sewerin (nyval).

Gerhard Dal och Börge Gausdal har avböjt omval.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Grant Thornton med Thomas Lindgren som huvudansvarig revisor.

Ingrid Atteryd Heiman har varit t.f. VD för på First North noterade Ellen AB samt är styrelseordfö- rande i detta bolag. Hon är vidare ordförande i Food Supplement Europe och Svensk Egenvård AB. Hon har tidigare varit managementkonsult i Booz Allen Hamilton och har en MBA i International Business från Uppsala Universitet.

Ulf Sewerin är VD för AddBio (dentalföretag inom bioaktiva implantatområdet). Han har lång erfarenhet av den asiatiska dentalmarknaden, bl.a som Managing Director för Nobel Biocare Asia Ltd. Ulf har examen i Business Administration och har utbildats i Financial Management vid INSE- AD, Fontainbleau, Frankrike.

Ägarna föreslår att arvodet till ledamöterna skall vara 80 000 kronor per år och till styrelseordföranden 160 000 kronor. Ersättning till revisor skall utgå enligt räkning.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission. Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt öka bolagets aktiekapital med högst 1 500 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Vid fullt utnyttjande av detta bemyndigande skulle utspädningen uppgå till ca 10%.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Det noteras att bemyndigandet således inte omfattar s.k. företrädesemission.

Punkt 15 - Beslut om principer för utseende av valberedning. Ovanstående största ägare föreslår årsstämman att besluta om principer för utseende av valberedning enligt förslag som publiceras på bolagets hemsida.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala, och på bolagets webbplats www.doxa.se senast tre veckor respektive två veckor före stämman, dvs. senast den 21 maj respektive den 28 maj 2015. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Uppsala den 13 maj 2015

Doxa AB (publ)
STYRELSEN

Filer för nedladdning
2015-10-29

TREDJE KVARTALET (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 57 % till 3,3 MSEK (2,1)
· Periodens resultat blev -4,0 MSEK (-3,3)

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 79 % till 10,9 MSEK (6,1)
· Periodens resultat blev -11,7 MSEK (-15,3)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Distributionsavtal har tecknats med Goetze Dental Supply, USA
· Positivt utfall i produktutvärderingar av Ceramir Crown & Bridge gjorda hos KOL i Spanien, Italien, Estland och Lettland
· Andreas Danielsson har den 1 september anställts som Director Business Development EMEAA, med initialt fokus att utveckla den europeiska distributionen

2015-10-06

Doxa har genomfört en riktad emission av tre miljoner aktier till kursen 2,0 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 6 mkr. Externa kostnader för emissionen uppgår till ca 2 %. Vidare har bolaget tecknat avtal om en kreditram om totalt 10 MSEK, varav 5 MSEK är tillgängliga under hösten 2015.

2015-09-30

Du har nu i din hand eller på din skärm det andra numret av Doxas Aktieägarbrev. I skrivande stund har de globala börserna precis haft kinesisk skrämselhicka och medialandskapet fylldes av en blandning av domedagsprofetior, investeringstips och recensioner över vilka som var de bästa kräftorna.

2015-07-29

Andra kvartalet 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 105% till 4,3 (2,1) MSEK
- Periodens resultat blev -3,7 (-5,9) MSEK.

Första halvåret 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 90% till 7,6 (4,0) MSEK
- Periodens resultat blev -7,7 (-12,0) MSEK

2015-05-13

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301-7481, kallas till årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 kl 17:30 i World Trade Center, Klarabergsgatan 70, 111 64 Stockholm.

2015-05-08

Doxa har tecknat ett exklusivt avtal med heico Dent GmbH för den Schweiziska marknaden. heico Dent grundades för snart 30 år sedan och har ett bra kontaktnät till såväl schweiziska universitet som opinionsledare.

1
2
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter