Nyheter

Doxa offentliggör informationsmemorandum samt bjuder in till investerarmöten

Doxa genomför en garanterad nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår under tiden 3- 18 november 2014. Emissionen är säkerställd i sin helhet vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras ca 16 mkr före emissionskostnader.

Emissionslikviden ska säkra bolagets finansiering minst in på 2016 och ska möjliggöra fullföljandet av bolagets strategi för de kommande åren. Denna strategi syftar till att kraftigt öka försäljningen och distributionen av dentalcementet Ceramir® Crown & Bridge. Vidare att genom industriella samarbeten kapitalisera på Doxas patenterade biokeramiska och unika teknologi och därmed utveckla nya produkter och användningsområden.

Villkor i korthet
Emissionsbelopp: ca 16 Mkr
Bolagsvärdering, pre-money ca 10,6 Mkr
Teckningskurs: 1 kr/aktie
Teckningsperiod: 3 november - 18 november 2014
Minsta teckningspost 2 500 aktier
Handel med teckningsrätter 3 november - 14 november 2014

Fullständiga villkor och anvisningar presenteras i det informationsmemorandum som finns publicerat på:

· Doxas hemsida www.doxa.se
· Eminova Fondkomission, www.eminova.se  
· TecknaEmission, www.TecknaEmission.se

En informationsfolder med erbjudandet i sammanfattning samt teckningssedel kommer dessutom att distribueras per post till ägare som enligt Euroclear var registrerade aktieägare på avstämningsdagen den 29 oktober 2014.

Informationsfolder och anmälningssedel kan även beställas från Doxa per e-post till: info@doxa.se

Investerarmöten i samband med nyemission
Följande tider finns tillfälle att möta bland annat Doxas VD Torbjörn Larsson

3 november Stockholm
Tid: kl 18.00-21.00
Plats: Scandic Anglais
Humlegårdsgatan 23
Arrangör: Axier Equities
Anmälan: stockholm@finansevent.se

6 november Uppsala
Tid: kl 17.30-18.30
Plats: Kristallen
Axel Johanssons gata 4-6
Arrangör: Doxa AB
Anmälan: info@doxa.se

10 november Malmö
Tid: kl 17.30-18.30
Plats: Sankt Gertrud Konferens
Östergatan 7B
Arrangör: Doxa AB
Anmälan: info@doxa.se

2014-10-30

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Larsson, VD
torbjorn.larsson@doxa.se

Läs mer på webben: www.doxa.se
· Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Kort om Doxa
Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Doxa är listat på Nasdaq OMX First North med G&W Fondkommisson som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2014-12-30

Företrädesemission med övertilldelningsoption har registrerats hos Bolagsverket. Handel med BTA har stoppats under dagen.

2014-12-30

Företrädesemission med övertilldelningsoption har registrerats hos Bolagsverket. Handel med BTA har stoppats under dagen.

2014-11-25

I Doxa AB:s företrädesemission har totalt tecknats aktier motsvarande ett belopp om cirka 30,5 miljoner kronor. Därmed uppgår teckningsgraden till 191 procent. Av företrädesemissionen har cirka 14,2 miljoner kronor (90 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 16,3 miljoner kronor tecknats utan företrädesrätt av totalt 324 tecknare. 

2014-11-20

Den nu avslutade företrädesemissionen är preliminärt tecknad till 191%.

Preliminära resultat visar att Doxas företrädesemission om cirka 16 miljoner kronor blivit övertecknad. Anmälningar med och utan företräde har influtit till ett belopp om cirka 30,5 miljoner kronor, det vill säga ca 191% av sökt belopp. Någon garantiteckning har således inte behövts. För att fullt ut kapitalisera bolaget har Styrelsen därtill beslutat att nyttja möjligheten till övertilldelning för de som tecknat utan företräde, vilket medför att Doxa får in totalt 18,5 Mkr i nytt kapital före emissionskostnader. Dessa är förhållandevis låga eftersom bolaget huvudsakligen drivit emissionen i egen regi. 

2014-11-13

Doxa har tecknat avtal med Atlanta Dental, ett personalägt fullserviceföretag inom dental som kännetecknas av långa kundrelationer och personligt engagemang.

2014-11-04

Efter en svag start på året har Doxa nu fått upp farten och gör sin hittills bästa försäljningsmånad. Oktober månads omsättning blev 1,13 Mkr (0,45 Mkr), en ökning med 151%. En ny distributionsmodell och ett aktivt säljstöd i USA har gett effekt och lett till ökad försäljning.

2014-10-31

Doxa genomför en garanterad nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår under tiden 3- 18 november 2014. Emissionen är säkerställd i sin helhet vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras ca 16 mkr före emissionskostnader.

2014-10-24

Tredje kvartalet bjuder på kraftigt ökad omsättning i såväl kronor (+37%) som i antal refillförpackningar (+56%) jämfört med samma period ifjol. 

2014-10-14

Styrelsen för Doxa AB (publ) har den 13 oktober 2014 beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 16 MSEK. Beslutet baseras på det bemyndigande som gavs till styrelsen vid den extra bolagsstämman den 26 september 2014. Företrädesemissionen är i sin helhet garanterad via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. 

2014-09-29

På Doxa AB's extra bolagsstämma den 26 september 2014, beslutades enhälligt följande:

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter