Nyheter

Garanterad företrädesemission i Doxa om cirka 16 MSEK

Styrelsen för Doxa AB (publ) har den 13 oktober 2014 beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 16 MSEK. Beslutet baseras på det bemyndigande som gavs till styrelsen vid den extra bolagsstämman den 26 september 2014. Företrädesemissionen är i sin helhet garanterad via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. 

Bakgrund och motiv till Aktieemissionen
Emissionslikviden ska säkra bolagets finansiering minst in på 2016 och ska möjliggöra fullföljandet av bolagets strategi för de kommande åren. Denna strategi syftar till att kraftigt öka försäljningen och distributionen av dentalcementet Ceramir® Crown & Bridge. Vidare att genom industriella samarbeten kapitalisera på Doxas patenterade biokeramiska och unika teknologi och därmed utveckla nya produkter och användningsområden.

Kvartalsrapport
Mot bakgrund av tidplanen för den kommande emissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga publiceringen av Q3-rapporten till fredagen den 24 oktober 2014.

Villkor och utförligare information

Emissionen
Styrelsen har beslutat om en företrädesemission av högst 15 963 280 aktier. Vid eventuell överteckning kan styrelsen komma att besluta om utnyttjande av övertilldelningsoption genom en separat riktad emission upp till maximalt 2,5 MSEK. Vid full teckning tillförs Bolaget inklusive övertilldelningen cirka 18,5 MSEK före emissionskostnader.

För Emissionen gäller i korthet följande villkor:
· Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier. 
· För varje aktie i Doxa som innehas på avstämningsdagen erhålls tre (3) teckningsrätter. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. 
· Teckningskursen är 1 (1) SEK per aktie. 
· Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 oktober 2014. 
· Teckning av aktier ska ske under perioden 3 november - 18 november 2014.

Tidplan för Aktieemissionen 
· Avstämningsdag: 29 oktober 2014
· Teckningstid: 3 november - 18 november 2014 
· Sista dag för handel med Doxa-aktien inklusive teckningsrätt: 27 oktober 2014 
· Första dag för handel med Doxa-aktien exklusive teckningsrätt: 28 oktober 2014 
· Handel med teckningsrätter kommer att ske på First North under perioden 3 november - 14 november 2014. 
· Handel med BTA kommer att ske på First North från och med den 3 november 2014 fram till dess att Bolagsverket har registrerat Aktieemissionen. 
· För fullständiga villkor, anvisningar och ytterligare information om Aktieemissionen och Doxa hänvisas till det memorandum som Bolaget beräknar offentliggöra omkring den 31 oktober 2014. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.doxa.se och på Eminova Fondkommisssions webbsida www.eminova.se.

Resultatet av Aktieemissionen planeras att offentliggöras under vecka 47, 2014. För att inte värdet på teckningsrätterna ska gå förlorat bör aktieägarna utnyttja teckningsrätterna för att teckna aktier, eller sälja de teckningsrätter som inte avses utnyttjas.

I de fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt (dvs. med stöd av teckningsrätter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat aktier i emissionen utan stöd av teckningsrätter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal aktier som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i sista hand ske till garanter (parter som utställt s.k. garantiutfästelser) med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser och, om detta inte är möjligt, genom lottning.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Doxa har erhållit teckningsförbindelser från ett antal större aktieägare samt delar av styrelse och ledning om totalt cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Aktieemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 13,6 MSEK, motsvarande cirka 85 procent av Aktieemissionen. Sammanlagt är Aktieemissionen därmed garanterad upp till ett belopp om cirka 16 MSEK, motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet

För ytterligare information kontakta:
Torbjörn Larsson, VD
torbjorn.larsson@doxa.se.
Läs mer på webben: www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se

Om Doxa
Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Doxa är listat på Nasdaq OMX First North med G&W Fondkommisson som Certified Adviser och Remium Nordic som Likviditetsgarant. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Doxa AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Filer för nedladdning
2014-12-30

Företrädesemission med övertilldelningsoption har registrerats hos Bolagsverket. Handel med BTA har stoppats under dagen.

2014-12-30

Företrädesemission med övertilldelningsoption har registrerats hos Bolagsverket. Handel med BTA har stoppats under dagen.

2014-11-25

I Doxa AB:s företrädesemission har totalt tecknats aktier motsvarande ett belopp om cirka 30,5 miljoner kronor. Därmed uppgår teckningsgraden till 191 procent. Av företrädesemissionen har cirka 14,2 miljoner kronor (90 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 16,3 miljoner kronor tecknats utan företrädesrätt av totalt 324 tecknare. 

2014-11-20

Den nu avslutade företrädesemissionen är preliminärt tecknad till 191%.

Preliminära resultat visar att Doxas företrädesemission om cirka 16 miljoner kronor blivit övertecknad. Anmälningar med och utan företräde har influtit till ett belopp om cirka 30,5 miljoner kronor, det vill säga ca 191% av sökt belopp. Någon garantiteckning har således inte behövts. För att fullt ut kapitalisera bolaget har Styrelsen därtill beslutat att nyttja möjligheten till övertilldelning för de som tecknat utan företräde, vilket medför att Doxa får in totalt 18,5 Mkr i nytt kapital före emissionskostnader. Dessa är förhållandevis låga eftersom bolaget huvudsakligen drivit emissionen i egen regi. 

2014-11-13

Doxa har tecknat avtal med Atlanta Dental, ett personalägt fullserviceföretag inom dental som kännetecknas av långa kundrelationer och personligt engagemang.

2014-11-04

Efter en svag start på året har Doxa nu fått upp farten och gör sin hittills bästa försäljningsmånad. Oktober månads omsättning blev 1,13 Mkr (0,45 Mkr), en ökning med 151%. En ny distributionsmodell och ett aktivt säljstöd i USA har gett effekt och lett till ökad försäljning.

2014-10-31

Doxa genomför en garanterad nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår under tiden 3- 18 november 2014. Emissionen är säkerställd i sin helhet vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras ca 16 mkr före emissionskostnader.

2014-10-24

Tredje kvartalet bjuder på kraftigt ökad omsättning i såväl kronor (+37%) som i antal refillförpackningar (+56%) jämfört med samma period ifjol. 

2014-10-14

Styrelsen för Doxa AB (publ) har den 13 oktober 2014 beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 16 MSEK. Beslutet baseras på det bemyndigande som gavs till styrelsen vid den extra bolagsstämman den 26 september 2014. Företrädesemissionen är i sin helhet garanterad via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. 

2014-09-29

På Doxa AB's extra bolagsstämma den 26 september 2014, beslutades enhälligt följande:

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter