Nyheter

Delårsredogörelse Q3 juli-september, 2017

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (4,0)
 • Bruttomarginalen för Q3 uppgick till 79% (80)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -2,3 MSEK (-2,9)
 • Kassaflödet uppgick till 0,5 MSEK (-0,1)
 • Distributionsavtal har tecknats med Pearson Dental i USA
 • Drake Dental Labs startar pilotprogram med bundling i North Carolina, USA
 • Brygglån om 0,5 MSEK från Magnus Wahlbäck

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Styrelsen har beslutat om nyemission för att stärka bolagets finansiella position
 • Brygglån om 1 MSEK från Erik Penser Bank
 • Distributionsavtal har tecknats med Sodimed i Frankrike

Andra kvartalet samt året i sammandrag (koncernen)

Nyckeltal (koncernen)

(MSEK)

JUL-SEP

2017

JUL-SEP

2016

JAN-SEP

2017

JAN-SEP

2016

Intäkter inkl aktiverade arbeten

3,5

4,0

11,6

12,6

Nettoomsättning

3,4

4,0

11,0

12,6

Bruttoresultat

2,7

3,2

9,1

9,8

Bruttomarginal, %

79

80

83

78

Resultat före engångskostnader och finansnetto

-2,1

-2,8

-8,2

-9,5

Engångskostnader

0,0

0,0

-0,7

0,0

Kassaflöde

0,5

-0,1

-1,7

-5,7

 

VD-ord

Årets tredje kvartal är ett "typiskt" tredje kvartal och består krasst sett av två och en halv semestermånader. Vi redovisar en lägre försäljning än under samma period förra året. Det beror på att vi förra året hade stora initialordrar hos nytecknade europeiska distributörer. Som jag tidigare nämnt har försäljningen i Europa och andra marknader utanför Nordamerika inte kommit igång i önskad takt, vilket stör jämförelsen mellan de båda kvartalen.

Försäljningen i USA är betydligt stabilare per månad och kvartal i år än förra året. Vi har inte fått den ökning vi planerade för men bibehåller våra positioner i marknaden.

Positivt är även att våra besparingsprogram slår igenom med minskade kostnader, primärt inom vårt amerikanska bolag. Besparingarna härrör till både färre personal och en omarbetad marknadsföringsstruktur. Marknadsföringen har smalare fokus och sker mer online än tidigare, vilket vi också kommer fortsätta med framöver. Att spendera mindre resurser på marknadsföringen och istället lägga mycket fokus på uppföljningen gör att vi både får en bättre kontakt med våra användare och att vi snabbare lär oss vad som fungerar och kan justera budskap och upplägg därefter.

Andra framsteg som gjorts är inom produktutveckling. Tillsammans med våra utvecklingspartners tar vi tydliga och konkreta steg framåt i utvecklingen av ett Ceramir-baserat tandfyllnadsmaterial. Utvecklingen går enligt plan och vi siktar fortfarande på att lansera tidigt andra halvan av 2019. Det blir ett glasjonomer-baserat material, med Ceramirs alla positiva egenskaper som tillägg; högt pH, bildar apatit på ytan i anslutningen till tand, lättanvänt och med bra användaregenskaper.

Dessutom har vi ett nytt projekt på gång med en spännande och kompletterande produkt. Den beräknas kunna lanseras redan under andra halvan av 2018.
Det kvarstår dock ett antal Go/NoGo-tester att göra innan beslut kan tas, men jag lovar att "återkomma i saken".

Som jag tidigare nämnt har vi ett starkt fokus på de största marknaderna i Europa: Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien och UK. Vi arbetar målmedvetet med att komma in på dessa, stärka vår närvaro och att få igång våra distributörer. Ett exempel på detta är att vi alldeles nyligen tecknade ett andra distributionsavtal i Frankrike.

På förhandlingsfronten arbetar vi på många parallella områden. Det handlar om distributionsavtal för både nya och befintliga marknader, bundlingavtal med dental-laboratorier och krontillverkare samt produkt-samarbeten av olika typer.

Sammanfattningsvis är det fortsatt hårt och fokuserat arbete som gäller.

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen för räkenskapsåret 2017:
Bokslutskommuniké Q4, 15 februari (2018)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 20 oktober 2017

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 08.30 CET.

Kort om Doxa
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2017-12-22
Regulatorisk

Nyemissionen i Doxa AB (publ) har registrerats och BTA kommer att omvandlas till aktier den 29:e december.

2017-12-04
Regulatorisk

Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har avslutat den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 2 november 2017. 22 341 157 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 69,6 procent av företrädesemissionen. 1 453 776 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 4,5 procent av emissionen. Sammantaget tecknades emissionen till 74,1 procent.

2017-11-24
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med Dental Union om distribution i Tyskland, Holland och Österrike. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2017-11-13
Regulatorisk

Styrelsen i Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt ("Prospektet") avseende nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som offentliggjordes den 13 november 2017.

2017-11-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa AB (publ) höll extra bolagsstämma den 2 november 2017 och beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning (varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes, vilket utgjorde ett villkor för emissionen), dels att godkänna styrelsens beslut av den 2 oktober 2017 om en företrädesemission. Villkoren för emissionen är i korthet:

2017-10-20
Regulatorisk

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (4,0)
 • Bruttomarginalen för Q3 uppgick till 79% (80)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -2,3 MSEK (-2,9)
 • Kassaflödet uppgick till 0,5 MSEK (-0,1)
 • Distributionsavtal har tecknats med Pearson Dental i USA
 • Drake Dental Labs startar pilotprogram med bundling i North Carolina, USA
 • Brygglån om 0,5 MSEK från Magnus Wahlbäck
2017-10-12
Regulatorisk

Sodimed och Doxa har signerat avtal om distribution i Frankrike. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

2017-10-05
Regulatorisk
Aktieägarna i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 november 2017 klockan 17:30 hos Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Stockholm.
2017-10-03
Regulatorisk
Styrelsen för Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har fattat beslut om att genomföra en nyemission om 32,1 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Emissionen"). Styrelsens emissionsbeslut förutsätter bolagsstämmans godkännande och därför har styrelsen lagt fram förslaget om Emissionen till extra bolagsstämma den 2 november 2017. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras i särskilt pressmeddelande.
1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter