Nyheter

Delårsredogörelse Kvartal 3, 1 juli - 30 september 2019

"Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 3,5 (4,7) MSEK och var därmed lägre än föregående år. Försäljningen till Doxas distributörer visar på positiv tillväxt medan försäljningen till vår private label licenstagare var lägre än förväntat. Omsättningen för årets första nio månader uppgår till 12,4 MSEK (11,1) och är en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. Försäljningstillväxten under året, tillsammans med en trend med lägre rörelsekostnader än föregående år, tycker vi visar att vår strategi bär frukt. Som ett led i vår offensiva strategi etablerar vi en lokal försäljningsorganisation i USA genom anställning av en försäljningschef med placering på Doxas kontor i Chicago.

Under oktober meddelade bolaget att produkter återkallats från distributörer och private label licenstagare på grund av felaktigt märkta produkter. Åtgärden bedöms medföra en engångskostnad för Doxa på upp till 5 MSEK vilket speglas av en avsättning gjord i kvartal 3." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2019

· Nettoomsättningen i kvartal 3 uppgick till 3,5 (4,7) MSEK, en minskning med 26 procent jämfört med föregående år

· Nettoomsättningen för perioden jan-sep uppgick till 12,4 (11,1) MSEK, en ökning med 11 procent jämfört med samma period föregående år

· Bruttomarginalen för det tredje kvartalet, inklusive garantiavsättning om 5 MSEK, uppgick till -69 procent, justerat för garantiavsättningen uppgick bruttomarginalen till 76 (73) procent

· Kvartalets resultat efter skatt, inklusive garantiavsättning, uppgick till -7,3 MSEK, justerat för garantiavsättningen uppgick resultatet efter skatt till -2,3 (-1,5) MSEK

· Kassaflödet uppgick till -2,2 (-3,7) MSEK

· En första leverans till Japan av Ceramir® Crown & Bridge QuikMix om 0,5 MSEK gjordes i augusti

· Adma Förvaltnings AB:s offentliga kontanterbjudande stängdes den 12 augusti. Adma Förvaltnings AB har utökat sin ägarandel i Doxa till totalt 58,4 procent

Uppsala den 7 november, 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa

Tel: 018-478 20 00

Email: henrik.nedoh@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-forordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 7 november 2019 kl. 08.30 CET.

Kort om Doxa

Doxa är ett uppsalabaserat dentalbolag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända produkter inom global tandvård. Utvecklingen baseras på en väl patenterad biokeramisk teknologi. Våra produkter säljs och marknadsförs under produktnamnet Ceramir®. Ceramir® Crown & Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement är re-mineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail certifiedadviser@penser.se ).

2019-12-04
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Doxa Aktiebolag (publ) den 4 december 2019 fattades beslut om antalet styrelseledamöter i bolaget samt tillsättande av nya styrelseledamöter enligt följande.

2019-11-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) (''Doxa'' eller ''bolaget'') kallas härmed till extra bolagstämma den 4 december 2019 kl. 13:00 i lokalen Santiago på World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar kl. 12:30 och avbryts när stämman öppnas.

2019-11-06

Doxa bygger återigen upp en försäljningsorganisation för att öka den lokala närvaron i Nordamerika. Kim Minnis har anställts som Nation Sales Manager med placering vid Doxas kontor i Chicago. Kim kommer att bli huvudansvarig för försäljningen på den nordamerikanska marknaden och ska primärt driva försäljning genom befintliga kundkontakter och etablera nya försäljningskanaler för Ceramir och i förlängningen även hela Doxas produktportfölj. I arbetet ingår också att ansvara för och utveckla vårt nätverk med lokala föreläsare (Key opinion leaders) samt närvara vid de stora mässorna och andra försäljningsevent på den nordamerikanska marknaden.

2019-10-23
Regulatorisk

Nya realtidsstudier som Doxa AB (publ.) utfört visar att det kan förekomma variationer i vissa produkters hållbarhet som avviker från angiven hållbarhetsmärkning på förpackningen. De produkter som berörs är Doxas cementprodukter med en kapsel som leveranssystem. Produkterna återkallas nu från distributörerna och private label licenstagare för att korrigera hållbarhetsmärkningen och möta regulatoriska krav. Åtgärden kommer att medföra en större engångskostnad för Doxa som i dagsläget uppskattas till upptill 5 MSEK.

2019-08-21
Regulatorisk

Andra kvartalet 2019 visade på en fortsatt god försäljning med tillväxt av nettoomsättningen på 26 procent jämfört med samma period 2018.

2019-08-19
Regulatorisk

Doxas distributör i Japan Hakusui Trading Co. har registrerat Ceramir® Crown & Bridge QuikMix och erhållit godkännande att sälja produkten på den japanska marknaden.

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter