Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Doxa
Aktieägarna i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 november 2017 klockan 17:30 hos Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Stockholm.

A. Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 oktober 2017,

2. dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 måndagen den 30 oktober 2017, under adress Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala med angivande av "extra bolagsstämma" eller per telefon 018-478 20 00.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

B. Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast på avstämningsdagen, således fredagen den 27 oktober 2017. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

C. Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.doxa.se.

D. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Ändring av bolagsordningen
8. Beslut om företrädesemission
9. Avslutning av mötet

E. Förslag till beslut

Punkt 7 -  Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ny bolagsordning med innebörd att § 4 och § 5 ändras enligt följande:

§ 4

Nuvarande lydelse: Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Föreslagen ny lydelse: Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 16.000.000 kronor och högst 64.000.000 kronor.

§ 5

Nuvarande lydelse: Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

Föreslagen ny lydelse: Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 32.000.000 och högst 128.000.000.

Punkt 8 - Beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 2 oktober 2017 om en nyemission av högst 32 105 467 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 16 052 733,50 kr. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för innehav av en (1) befintlig aktie.

2. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier, inom ramen för emissionens högsta belopp, ske i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i emissionen (utan stöd av teckningsrätter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 10 november 2017.

4. Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 14 november 2017 till och med den 28 november 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

5. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under den tid som anges i punkt 4 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.

6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 1 krona per aktie.

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

8. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

F. Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

G. Tillhandahållande av handlingar

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.doxa.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 7 och 8 ovan, styrelsens redogörelse samt revisorsyttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.doxa.se senast den 19 oktober 2017 och hos Bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Uppsala i oktober 2017

Uppsala den 5 oktober 2017

Doxa AB (publ)
Styrelsen

2017-12-22
Regulatorisk

Nyemissionen i Doxa AB (publ) har registrerats och BTA kommer att omvandlas till aktier den 29:e december.

2017-12-04
Regulatorisk

Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har avslutat den nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 2 november 2017. 22 341 157 aktier tecknades med stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 69,6 procent av företrädesemissionen. 1 453 776 aktier tecknades utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 4,5 procent av emissionen. Sammantaget tecknades emissionen till 74,1 procent.

2017-11-24
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med Dental Union om distribution i Tyskland, Holland och Österrike. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2017-11-13
Regulatorisk

Styrelsen i Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt ("Prospektet") avseende nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som offentliggjordes den 13 november 2017.

2017-11-03
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa AB (publ) höll extra bolagsstämma den 2 november 2017 och beslutade enhälligt dels att anta en ny bolagsordning (varigenom gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier höjdes, vilket utgjorde ett villkor för emissionen), dels att godkänna styrelsens beslut av den 2 oktober 2017 om en företrädesemission. Villkoren för emissionen är i korthet:

2017-10-20
Regulatorisk

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (4,0)
  • Bruttomarginalen för Q3 uppgick till 79% (80)
  • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -2,3 MSEK (-2,9)
  • Kassaflödet uppgick till 0,5 MSEK (-0,1)
  • Distributionsavtal har tecknats med Pearson Dental i USA
  • Drake Dental Labs startar pilotprogram med bundling i North Carolina, USA
  • Brygglån om 0,5 MSEK från Magnus Wahlbäck
2017-10-12
Regulatorisk

Sodimed och Doxa har signerat avtal om distribution i Frankrike. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

2017-10-05
Regulatorisk
Aktieägarna i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 november 2017 klockan 17:30 hos Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Stockholm.
2017-10-03
Regulatorisk
Styrelsen för Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har fattat beslut om att genomföra en nyemission om 32,1 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Emissionen"). Styrelsens emissionsbeslut förutsätter bolagsstämmans godkännande och därför har styrelsen lagt fram förslaget om Emissionen till extra bolagsstämma den 2 november 2017. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras i särskilt pressmeddelande.
1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter