Nyheter

Doxas nyemission övertecknad

Vid styrelsebeslut i Doxa AB (publ) den 24 januari 2014 beslutades om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteckning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. 

Nyemissionen avsåg högst 2 590 045 units och övertilldelningsutrymmet avsåg högst 1 000 000 units, var och en bestående av en aktie och en teckningsoption till en kurs av 8 SEK per unit. Tre gamla aktier berättigade till teckning av en unit. Teckning av units med och utan företrädesrätt löpte under perioden 6 februari - 24 februari 2014.

Nyemissionen har avslutats. Totalt tecknades 2 856 004 units, varav 834 840 med företrädesrätt (med stöd av teckningsrätter) och 2 021 164 utan företrädesrätt. Nyemissionen tecknades därmed till ca 110 procent. Teckning från aktuellt garantikonsortium behövdes således inte tas i anspråk. Med anledning av föreliggande överteckning har styrelsen beslutat att utnyttja det tillgängliga övertilldelningsutrymmet genom en separat riktad emission med 265 959 units. Styrelsen har beslutat att rikta övertilldelningsutrymmet till såväl större investerare med långsiktiga ägarambitioner, som övriga tecknare utan företräde. G&W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare vid transaktionens genomförande. Advokatfirman Delphi har bistått G&W vid transaktionens genomförande.

Nyemissionen tillför totalt Doxa AB ca 22,8 MSEK före emissionskostnader.

Registrering av emissionen beräknas ske cirka en vecka efter det att fullständig teckningslikvid har erhållits. Efter registrering av nyemissionen kommer Doxa ABs aktiekapital att uppgå till 5 313 070 SEK fördelat på 10 626 140 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 0,50 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan komma att ske.

VD Torbjörn Larsson kommenterar:

- Det är med glädje och tillfredsställelse som vi konstaterar att intresset är stort för Doxa och den patentskyddade teknologiplattform Bolaget förfogar över. Fortsatt lansering av Ceramir® Crown & Bridge kan nu genomföras enligt planerna och även de övriga produktsatsningar som Doxa kommunicerat, där en barntandfyllning och en rotfyllnadsprodukt ligger närmast.

2014-03-03

För ytterligare information, kontakta:
Torbjörn Larsson, VD: 073-354 02 00

Besök gärna bolagets hemsida; www.doxa.se

Om Doxa
Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter, där Ceramir® Crown & Bridge är den första som lanserats på Ceramir- teknologin.

Förestående listning på NASDAQ OMX
First North Doxa, som i och med emissionens genomförande kommer att ha ca 1 600 aktieägare, har initierat ansökan till NASDAQ OMX First North om upptagande till handel. Preliminär första handelsdag är utsatt till den 21 mars. G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser inför listningen på NASDAQ OMX First North.

Filer för nedladdning
2014-04-02

Jag är både stolt och glad över att kunna meddela att Doxa AB (publ) efter en framgångsrik emission där bolagets tillfördes nästan 23 MSEK före emissionskostnader kommer att listas på NASDAQ OMX First North med första handelsdag den 7 april 2014. Genom noteringen synliggörs Doxa i större utsträckning bland investerare och bland koncernens kunder och partners.

2014-03-19

Doxa avslutade nyligen en unit-emission som övertecknades med ca 11%. Registreringen hos Euroclear har nu påbörjas. I samband med detta har första handelsdag tillsammans med NASDAQ OMX First North bestämts till den 7 april.

2014-03-03

Vid styrelsebeslut i Doxa AB (publ) den 24 januari 2014 beslutades om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteckning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. 

2014-02-18

oktober - december 2013

· Nettoomsättningen för koncernen ökade med 550 procent till 1,5 MSEK (0,2 MSEK). Försäljningen i september 2012 var dock osedvanligt hög varför jämförelsen inte blir helt rättvisande. Jämförs i stället tertial 3 respektive år är ökningen 169 procent.
· Resultatet efter skatt blev -5,0 MSEK (-5,2 MSEK).
· Fortsatt stark tillväxt av försäljningen i USA, vår distributör Henry Schein noterade att man under Q4 bröt miljondollarvallen för Ceramir® Crown & Bridge på årsbasis på den amerikanska marknaden.

2014-01-24

Doxa AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Uppsala som utvecklar och kommersialiserar odontologiska applikationer utifrån den patenterade och unika teknologiplattformen Ceramir. Doxa har skapat en första produkt, Ceramir Crown & Bridge, ett dentalcement för kronor och bryggor. Försäljningen av denna första produkt befinner sig i en stadigt stigande trend i USA, vilket är Bolagets hemmamarknad.

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter