Nyheter

Doxa tecknar kreditram om 10 MSEK och emitterar 6 MSEK

Doxa har genomfört en riktad emission av tre miljoner aktier till kursen 2,0 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 6 mkr. Externa kostnader för emissionen uppgår till ca 2 %. Vidare har bolaget tecknat avtal om en kreditram om totalt 10 MSEK, varav 5 MSEK är tillgängliga under hösten 2015.

Doxa:s starka tillväxt innebär ökat behov av rörelsekapital - bl. a. i form av lager och kundkrediter. Därför har ett avtal om en kreditram om 10 MSEK tecknats med Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget. Denna innebär att 5 MSEK är tillgängliga för lyftning under hösten 2015. Ytterligare 5 MSEK är tillgängliga under 2016 förutsatt att Doxa fortsatt kan visa på återbetalningsförmåga.

Doxa lämnar sedvanliga säkerheter för krediten. Räntan är marknadsmässig och lånet är amorteringsfritt fram till 2018.

Vidare utnyttjar styrelsen det bemyndigande (endast gällande riktad emission), som erhölls vid senaste årsstämman, att emittera upp till tre miljoner aktier. Ett tiotal externa investerare (ej befintliga aktieägare) har tillsammans tecknat 6 MSEK till en kurs om 2,0 kronor. Emissionen innebär en utspädning för befintliga ägare om ca 9 %.

Teckningskursen på 2,0 kronor per aktie innebär en rabatt om 14 % jämfört med de tio senaste handelsdagarnas volymvägda genomsnittliga betalkurs. Mot bakgrund av den volatila aktiemarknaden och marknadsläget för life science bedömer styrelsen för Doxa rabatten som marknadsmässig. Emissionen var vidare en förutsättning för krediten.

Sammantaget bedömer styrelsen att de båda besluten skapar värde för samtliga aktieägare.

Kreditramen och emissionen i kombination med ökande försäljningsvolymer och förväntat gradvis förbättrat ekonomiskt utfall gör att Doxa:s finansiella ställning stärks väsentligt, vilket möjliggör fortsatt tillväxt i USA, lansering på den europeiska marknaden och utveckling av nya produkter.

Läs mer på webben: www.doxa.se
Produkten Ceramir: www.ceramir.se

2015-10-06

Kort om Doxa
Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Doxa är listat på Nasdaq Stockholm First North med G&W Fondkommisson som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2015-10-29

TREDJE KVARTALET (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 57 % till 3,3 MSEK (2,1)
· Periodens resultat blev -4,0 MSEK (-3,3)

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)
· Omsättningen ökade med 79 % till 10,9 MSEK (6,1)
· Periodens resultat blev -11,7 MSEK (-15,3)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Distributionsavtal har tecknats med Goetze Dental Supply, USA
· Positivt utfall i produktutvärderingar av Ceramir Crown & Bridge gjorda hos KOL i Spanien, Italien, Estland och Lettland
· Andreas Danielsson har den 1 september anställts som Director Business Development EMEAA, med initialt fokus att utveckla den europeiska distributionen

2015-10-06

Doxa har genomfört en riktad emission av tre miljoner aktier till kursen 2,0 kronor per aktie, vilket tillför bolaget 6 mkr. Externa kostnader för emissionen uppgår till ca 2 %. Vidare har bolaget tecknat avtal om en kreditram om totalt 10 MSEK, varav 5 MSEK är tillgängliga under hösten 2015.

2015-09-30

Du har nu i din hand eller på din skärm det andra numret av Doxas Aktieägarbrev. I skrivande stund har de globala börserna precis haft kinesisk skrämselhicka och medialandskapet fylldes av en blandning av domedagsprofetior, investeringstips och recensioner över vilka som var de bästa kräftorna.

2015-07-29

Andra kvartalet 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 105% till 4,3 (2,1) MSEK
- Periodens resultat blev -3,7 (-5,9) MSEK.

Första halvåret 2015 i sammandrag (koncernen)
- Omsättningen ökade med 90% till 7,6 (4,0) MSEK
- Periodens resultat blev -7,7 (-12,0) MSEK

2015-05-13

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301-7481, kallas till årsstämma torsdagen den 11 juni 2015 kl 17:30 i World Trade Center, Klarabergsgatan 70, 111 64 Stockholm.

2015-05-08

Doxa har tecknat ett exklusivt avtal med heico Dent GmbH för den Schweiziska marknaden. heico Dent grundades för snart 30 år sedan och har ett bra kontaktnät till såväl schweiziska universitet som opinionsledare.

1
2
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter