Nyheter

Doxa Bokslutskommuniké 2013

oktober - december 2013

· Nettoomsättningen för koncernen ökade med 550 procent till 1,5 MSEK (0,2 MSEK). Försäljningen i september 2012 var dock osedvanligt hög varför jämförelsen inte blir helt rättvisande. Jämförs i stället tertial 3 respektive år är ökningen 169 procent.
· Resultatet efter skatt blev -5,0 MSEK (-5,2 MSEK).
· Fortsatt stark tillväxt av försäljningen i USA, vår distributör Henry Schein noterade att man under Q4 bröt miljondollarvallen för Ceramir® Crown & Bridge på årsbasis på den amerikanska marknaden.

januari - december 2013

· Nettoomsättning för koncernen ökade med 120 procent till 6,3 MSEK (2,8 MSEK)
· Resultatet efter skatt förbättrades med 17,9 MSEK till -19,5 MSEK (-37,4 MSEK)
· Likvida medel per 2013-12-31 uppgick till 4,1 MSEK (8,3 MSEK)

VD-kommentar
Om jag i förra årets bokslutskommuniké konstaterade att 2012 var ett "turbulent" år så kan jag nu glädjande nog säga att 2013 varit ett framgångsrikt år.

Satsningen på CE-event (Continuing Education) i USA som genomförs med meriterade och ansedda opinionsbildare och föreläsare har fallit mycket väl ut och resulterat i att Doxa:

-Mer än dubblade omsättningen
-Nästan tredubblade registrerade kunder i USA jämfört med 2012

Jag ser mycket positivt på bolagets förmåga och förutsättningar att under 2014 nå en kritisk volym där marknads- och lönsamhetsförutsättningarna förbättras väsentligt.

Ekonomisk information
Årsredovisning 2013 kommer att publiceras på Bolagets hemsida samt via Pressrelease.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 18 februari 2014

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande

Mats Persson
Styrelseledamot

Kjell Argelius 
Styrelseledamot 

Gunnar Säll
Styrelseledamot

Leif Hermansson
Styrelseledamot

Torbjörn Larsson
Verkställande direktör  


För ytterligare information, kontakta:
VD Torbjörn Larsson, +46 733 540 200, torbjorn.larsson@doxa.se
CFO Anders Nordh, +46 70 573 81 07, anders.nordh@doxa.se

Om Doxa
Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Ceramir Crown & Bridge säljs i Skandinavien av Unident AB och i övriga världen säljs det exklusivt av amerikanska Henry Schein, världens största dentaldistributör.

Läs mer på Bolagets hemsida: www.doxa.se 

Filer för nedladdning
2014-04-02

Jag är både stolt och glad över att kunna meddela att Doxa AB (publ) efter en framgångsrik emission där bolagets tillfördes nästan 23 MSEK före emissionskostnader kommer att listas på NASDAQ OMX First North med första handelsdag den 7 april 2014. Genom noteringen synliggörs Doxa i större utsträckning bland investerare och bland koncernens kunder och partners.

2014-03-19

Doxa avslutade nyligen en unit-emission som övertecknades med ca 11%. Registreringen hos Euroclear har nu påbörjas. I samband med detta har första handelsdag tillsammans med NASDAQ OMX First North bestämts till den 7 april.

2014-03-03

Vid styrelsebeslut i Doxa AB (publ) den 24 januari 2014 beslutades om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteckning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. 

2014-02-18

oktober - december 2013

· Nettoomsättningen för koncernen ökade med 550 procent till 1,5 MSEK (0,2 MSEK). Försäljningen i september 2012 var dock osedvanligt hög varför jämförelsen inte blir helt rättvisande. Jämförs i stället tertial 3 respektive år är ökningen 169 procent.
· Resultatet efter skatt blev -5,0 MSEK (-5,2 MSEK).
· Fortsatt stark tillväxt av försäljningen i USA, vår distributör Henry Schein noterade att man under Q4 bröt miljondollarvallen för Ceramir® Crown & Bridge på årsbasis på den amerikanska marknaden.

2014-01-24

Doxa AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Uppsala som utvecklar och kommersialiserar odontologiska applikationer utifrån den patenterade och unika teknologiplattformen Ceramir. Doxa har skapat en första produkt, Ceramir Crown & Bridge, ett dentalcement för kronor och bryggor. Försäljningen av denna första produkt befinner sig i en stadigt stigande trend i USA, vilket är Bolagets hemmamarknad.

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter