Nyheter

Doxa AB genomför nyemission inför listning på NASDAQ OMX First North

Doxa AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Uppsala som utvecklar och kommersialiserar odontologiska applikationer utifrån den patenterade och unika teknologiplattformen Ceramir. Doxa har skapat en första produkt, Ceramir Crown & Bridge, ett dentalcement för kronor och bryggor. Försäljningen av denna första produkt befinner sig i en stadigt stigande trend i USA, vilket är Bolagets hemmamarknad.

Bolagets styrelse har beslutat om utveckling av nya produkter utifrån Ceramir-teknologin, till att börja med en vit tandfyllning för barn, samt en produkt för rotfyllningar.

Doxa genomför nu en nyemission på upp till 20,7 Mkr före emissionskostnader med spridning till allmänheten inför kommande listning av Bolagets aktie på NASDAQ OMX First North (förutsatt att listningskraven uppnås). Nyemissionen genomförs för att stärka Doxas finansiella ställning inför Bolagets fortsatta marknadssatsning, samt inför de beslut som tagits för utveckling av nya produkter. Doxa har tidigare, inför erbjudandet, genomfört en omvänd split 20:1. Doxa har drygt 1 400 aktieägare redan inför emissions genomförande.

Emissionen avser en unit, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Doxa AB för 10,00 kr/st. Utnyttandeperiod mellan den 1 - 30 juni 2014. Optionen avses att listas under dess återstående löptid, parallellt med aktien.

Emissionen beslutades av styrelsen den 24 januari 2014 utifrån det bemyndigande som gavs till styrelsen vid den extra bolagsstämman den 27 november 2013. Beslutet kompletterar tidigare fattat beslut och avser villkoren efter omvänd split.

SAMMANFATTNING AV VILLKOR I ERBJUDANDET:

Nya aktier erbjuds till teckning i form av en företrädesemission, vilken även kan tecknas av allmänheten till den del utrymme finns efter teckning från befintliga ägare. Emissionen är garanterad till ca 80% (16,6 Mkr) via dels ett garantikonsortium samordnat av G&W Fondkommission, samt dels via skriftliga teckningsförbindelser och garantier från större ägare, ledande befattningshavare och Bolaget närstående.

Teckningsförbindelserna utgör ca 3,0 Mkr och garantikonsortiet utgör ca 13,6 Mkr. Teckningsförbindelser tillsammans med garantier från Bolaget närstående uppgår sammantaget till ca 3,8 Mkr.

Emissionskurs: 8,00 kronor per unit. Teckningsoptionen ingår vederlagsfritt.
Minsta post för teckning: 625 st units (5 000 kronor)
Teckningstid: 6 februari - 24 februari 2014
Beräknat datum för offentliggörande av utfall: 27 februari 2014
Preliminär första handelsdag: 21 mars 2014

I händelse av stort intresse förbehåller sig styrelsen möjligheten att fatta beslut om en övertilldelning av units på upp till ytterligare ca 8 Mkr.

G&W Fondkommission agerar som finansiell rådgivare till Doxa AB i samband med transaktionen och den förestående listningen på NASDAQ OMX First North. Advokatfirman Delphi har bistått G&W inför transaktionen. Aktieinvest AB agerar emissionsinstitut. Nordnet Bank AB agerar som Retail Selling Agent i samband med erbjudandet.

Prospekt, teaser och anmälningssedel kommer att finnas tillgängliga för nedladdning via www.doxa.se www.gwkapital.se samt via www.aktieinvest.se.

Informationstillfällen inför erbjudandet, i samarbete med G&W Fondkommission och Nordnet Bank AB:

Datum och Tid: 30 januari, 18.00-20.00
Plats: Scandic Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm
Förtäring: Smörgås & Kaffe

Datum och Tid: Tisdag, 4 februari, 18.00-20.00
Plats: Doxa AB:s lokaler, Axel Johanssons gata 4-6, Uppsala
Förtäring: Smörgås & Kaffe

Intresse för deltagande vid något av ovanstående informationstillfällen kan göras till info@gwkapital.se.

24 januari 2014

För ytterligare information kontakta: 

Doxa AB, tel: 018478 20 00. Se även www.doxa.se
G&W Fondkommission AB, tel 08503 000 57. Se även www.gwkapital.se

Filer för nedladdning
2014-04-02

Jag är både stolt och glad över att kunna meddela att Doxa AB (publ) efter en framgångsrik emission där bolagets tillfördes nästan 23 MSEK före emissionskostnader kommer att listas på NASDAQ OMX First North med första handelsdag den 7 april 2014. Genom noteringen synliggörs Doxa i större utsträckning bland investerare och bland koncernens kunder och partners.

2014-03-19

Doxa avslutade nyligen en unit-emission som övertecknades med ca 11%. Registreringen hos Euroclear har nu påbörjas. I samband med detta har första handelsdag tillsammans med NASDAQ OMX First North bestämts till den 7 april.

2014-03-03

Vid styrelsebeslut i Doxa AB (publ) den 24 januari 2014 beslutades om nyemission av units med företrädesrätt för aktieägarna, samt vid eventuell överteckning, övertilldelningsutrymme genom en separat riktad emission utan företräde. 

2014-02-18

oktober - december 2013

· Nettoomsättningen för koncernen ökade med 550 procent till 1,5 MSEK (0,2 MSEK). Försäljningen i september 2012 var dock osedvanligt hög varför jämförelsen inte blir helt rättvisande. Jämförs i stället tertial 3 respektive år är ökningen 169 procent.
· Resultatet efter skatt blev -5,0 MSEK (-5,2 MSEK).
· Fortsatt stark tillväxt av försäljningen i USA, vår distributör Henry Schein noterade att man under Q4 bröt miljondollarvallen för Ceramir® Crown & Bridge på årsbasis på den amerikanska marknaden.

2014-01-24

Doxa AB (publ) är ett svenskt företag baserat i Uppsala som utvecklar och kommersialiserar odontologiska applikationer utifrån den patenterade och unika teknologiplattformen Ceramir. Doxa har skapat en första produkt, Ceramir Crown & Bridge, ett dentalcement för kronor och bryggor. Försäljningen av denna första produkt befinner sig i en stadigt stigande trend i USA, vilket är Bolagets hemmamarknad.

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter