Nyheter

Delårsredogörelse Q2 april-juni, 2018

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (3,7) medan licensintäkter uppgick till 17,7 MSEK (0).
 • Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 71% (84)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till 14,9 MSEK (-3,8)
 • Kassaflödet uppgick till 15,5 MSEK (-3,5)
 • Ett globalt och exklusivt Private Label avtal har tecknats med Dentsply Sirona
 • Distributionsavtal har tecknats för Australien, Nya Zeeland och UK
 • Henrik Nedoh har utsetts till ny VD i Doxa och tillträder till hösten
 • Årsstämma har hållits och ny styrelse har valts

 Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Distributionsavtal har tecknats med Sinclair Dental i Kanada

VD-ord

Under innevarande kvartal avslutade vi flera års förhandlingar med ett av världens största dentalföretag, Dentsply Sirona. Det är bolagets hittills största och enskilt viktigaste avtal och nu har arbetet börjat med att förverkliga innehållet i detta samarbete. Avtalet har tagit en hel del av våra resurser i anspråk, vilket haft en negativ påverkan på vår övriga verksamhet och därmed andra kvartalets resultat. Avtalet med Dentsply Sirona medförde en större första licensintäkt. Den ger Doxa en handlingsfrihet vi tidigare inte haft. Nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla den strategiska inriktningen för hur Doxa ska växa framåt.

Omsättningen under det andra kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (3,7) och minskningen förklaras i huvudsak av att vi fokuserat på verkställandet av ovan nämnda avtal samt det faktum att den amerikanska organisationen inte varit fullbemannad.

Vi har under sommaren varit över i USA, träffat valda distributörer och gått igenom planer för hösten och hur vi tillsammans ska bearbeta marknaden under kommande period för att öka försäljningen. I och med det tar vi ytterligare steg mot att positionera oss för stark tillväxt på den amerikanska marknaden, vilket har högsta prioritet för oss.

Efter kvartalet har vi tecknat distributionsavtal med kanadensiska Sinclair Dental, som är den tredje största distributören i Kanada och den snabbast växande. Vi har ytterligare en amerikansk distributör som vi aktivt bearbetar och dessa förhandlingar pågår för fullt.

Samtidigt kommer det positiva signaler från vår relativt nytecknade distributör i Australien, XYZ Dental, som via sina tre kanaler Dental, Lab och Kronor får ett bra gensvar i marknaden. Australien är en mycket spännande marknad då de har en intressant prisstruktur med höga ersättningsnivåer.

När det gäller de europeiska marknaderna är det fokus på att stötta och pusha deras arbete med att få igång försäljningen. I marknads-föringssyfte använder vi vårt nätverk av Key Opinion Leaders, och vi avser att utöka detta nätverk då det ett är en viktig komponent i försäljningsarbetet. Såväl forskning som egna resultat visar att Key Opinion Leaders är en viktig påverkansfaktor för potentiella användare, vilket gäller för både den amerikanska och den europeiska marknaden.

Efter fem och ett halvt år på Doxa är detta min sista kvartalsrapport och jag vill härmed önska Doxas personal, styrelse, kommande VD (Henrik) och tillförordnad VD (Jesper) stort lycka till. Jag vill också tacka alla Doxas aktieägare för det förtroende och stöd jag fått.

Att fått vara en del av och leda den utveckling som Doxa gjort har varit fantastiskt spännande. Det har bestått av en intressant blandning av små och stora utmaningar som varit oerhört stimulerande.

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen för räkenskapsåret 2018:

Delårsredogörelse Q3, 7 november
Bokslutskommuniké Q4, 21 februari (2019)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 23 augusti 2018

För ytterligare information:

VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 08.30 CET.

Kort om Doxa

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2018-12-19
Regulatorisk

Greg Dingizian genom sitt bolag Adma Förvaltning AB ("Huvudägaren") har ställt ut köpoptioner till ledamöterna i Doxas styrelse. Köpoptionerna ger rätt att förvärva aktier i Doxa från Huvudägaren på villkor som speglar villkoren i det teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare som aktieägarna i Doxa AB (publ) fastställde vid sin extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för Doxas aktieägare.

2018-12-12

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Dentegris GmbH i Tyskland som är en av Tysklands snabbast växande distributörer inom dentala produkter. Företaget bearbetar marknaden både genom egen säljkår och ett väl utvecklat kundlojalitetsprogram som kännetecknas av närhet, förtroende och pålitlighet. Doxa har i samband med tecknandet av avtalet erhållit en första mindre initial order.

2018-12-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") samlades tisdagen den 11 december 2018 i Stockholm för extra bolagsstämma.

2018-11-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), 556301-7481 ("Doxa" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018 kl. 16.00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2, Stockholm. Dörrarna öppnar klockan 15.45.

2018-11-16

Doxa AB har idag konstituerat valberedningen i enlighet med "Principer för utseende av valberedning i Doxa AB" som antogs på bolagets senaste årsstämma 2018.

2018-11-07
Regulatorisk

"Den 15 oktober tillträdde jag som ny VD för Doxa. Efter 17 dagar på jobbet börjar jag få en bild över vilken förändringsresa jag skulle vilja leda för att Doxa på sikt ska kunna bli ett spännande lönsamt bolag. Jag är imponerad över den kompetens som bolaget besitter, lojala medarbetare, en unik teknikplattform och vår produkt Ceramir Crown & Bridge som ligger rätt i tiden." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

2018-09-27
Regulatorisk

Doxa har anställt Jens Lagergren som CFO. Han tillträder den 1 oktober 2018 och innebär en kraftfull kompetensförstärkning till bolaget.

2018-09-07
Regulatorisk

Doxa utser Jens-Oskar Göransson till t f CFO då nuvarande CFO Ann-Kristin Göransson går i pension och lämnar bolaget. Jens-Oskar har uppdraget tills dess att Doxa rekryterat en permanent CFO.

2018-09-05

Den 11 september presenterar Ingrid Atteryd Heiman, Styrelseordförande i Doxa, den senaste utvecklingen i bolaget på Aktiespararnas Investerarkonferens på Operaterrassen (Karl XII:s torg) i Stockholm. Presentationen visas också på Aktiespararnas hemsida samt i efterhand på Doxas hemsida. På plats kommer också T.f VD Jesper Lööf att vara.

2018-08-23
Regulatorisk

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (3,7) medan licensintäkter uppgick till 17,7 MSEK (0).
 • Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 71% (84)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till 14,9 MSEK (-3,8)
 • Kassaflödet uppgick till 15,5 MSEK (-3,5)
 • Ett globalt och exklusivt Private Label avtal har tecknats med Dentsply Sirona
 • Distributionsavtal har tecknats för Australien, Nya Zeeland och UK
 • Henrik Nedoh har utsetts till ny VD i Doxa och tillträder till hösten
 • Årsstämma har hållits och ny styrelse har valts

 Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Distributionsavtal har tecknats med Sinclair Dental i Kanada
1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter