Nyheter

DELÅRSREDOGÖRELSE KVARTAL 2 APRIL - JUNI, 2019

Andra kvartalet 2019 visade på en fortsatt god försäljning med tillväxt av nettoomsättningen på 26 procent jämfört med samma period 2018.

"Försäljningen det första halvåret i år ökade med 37 procent jämfört med samma period förra året. Den positiva tillväxten är ett resultat av den strategiska förändringen som utarbetades under våren. Det har bland annat medfört att vi fokuserat vårt försäljningsarbete på gemensamma aktiviteter tillsammans med våra distributörer och genomfört olika utbildningsaktiviteter främst i Nordamerika som är vår huvudmarknad." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Nettoomsättningen i Q2 ökade till 4,2 (3,4) MSEK, en ökning med 26 procent jämfört med föregående år
  • Resultat efter skatt uppgick till -1,8 MSEK, att jämföras med -2,8 MSEK Q2 2018 (exkl. licensintäkter), en förbättring med 1,1 MSEK
  • Bruttomarginalen för det andra kvartalet uppgick till 87 (71) procent
  • Kassaflödet uppgick till -6,3 MSEK, inklusive en slutamortering av banklån om 4,5 MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,6 (-1,6) MSEK (exkl. licensintäkter)
  • Adma Förvaltnings AB lämnade den 17 juni ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa
  • I maj tecknades tre nya distributörsavtal med Scott's Dental Supply, Sky Dental Supply och Midway Dental Supply. Alla tre på den nordamerikanska marknaden.
  • Koncernen slutamorterade ett banklån om 4,5 MSEK

Uppsala den 21 augusti 2019

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Nedoh, VD, Doxa
Tel: 018-478 20 00
Email: henrik.nedoh@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-forordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019 kl. 08.30 CET.

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge och Ceramir® Bioceramic Implant Cement, de första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är avancerade dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail certifiedadviser@penser.se).

2019-12-04
Regulatorisk

Vid extra bolagsstämma i Doxa Aktiebolag (publ) den 4 december 2019 fattades beslut om antalet styrelseledamöter i bolaget samt tillsättande av nya styrelseledamöter enligt följande.

2019-11-18
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) (''Doxa'' eller ''bolaget'') kallas härmed till extra bolagstämma den 4 december 2019 kl. 13:00 i lokalen Santiago på World Trade Center Stockholm, Klarabergsviadukten 70, i Stockholm. Rösträttsregistrering börjar kl. 12:30 och avbryts när stämman öppnas.

2019-11-06

Doxa bygger återigen upp en försäljningsorganisation för att öka den lokala närvaron i Nordamerika. Kim Minnis har anställts som Nation Sales Manager med placering vid Doxas kontor i Chicago. Kim kommer att bli huvudansvarig för försäljningen på den nordamerikanska marknaden och ska primärt driva försäljning genom befintliga kundkontakter och etablera nya försäljningskanaler för Ceramir och i förlängningen även hela Doxas produktportfölj. I arbetet ingår också att ansvara för och utveckla vårt nätverk med lokala föreläsare (Key opinion leaders) samt närvara vid de stora mässorna och andra försäljningsevent på den nordamerikanska marknaden.

2019-10-23
Regulatorisk

Nya realtidsstudier som Doxa AB (publ.) utfört visar att det kan förekomma variationer i vissa produkters hållbarhet som avviker från angiven hållbarhetsmärkning på förpackningen. De produkter som berörs är Doxas cementprodukter med en kapsel som leveranssystem. Produkterna återkallas nu från distributörerna och private label licenstagare för att korrigera hållbarhetsmärkningen och möta regulatoriska krav. Åtgärden kommer att medföra en större engångskostnad för Doxa som i dagsläget uppskattas till upptill 5 MSEK.

2019-08-21
Regulatorisk

Andra kvartalet 2019 visade på en fortsatt god försäljning med tillväxt av nettoomsättningen på 26 procent jämfört med samma period 2018.

2019-08-19
Regulatorisk

Doxas distributör i Japan Hakusui Trading Co. har registrerat Ceramir® Crown & Bridge QuikMix och erhållit godkännande att sälja produkten på den japanska marknaden.

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter