Nyheter

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

Tredje kvartalet bjuder på kraftigt ökad omsättning i såväl kronor (+37%) som i antal refillförpackningar (+56%) jämfört med samma period ifjol. 

Tredje kvartalet 2014 i sammandrag (koncernen)
· Kraftigt ökad omsättning 2,1 (1,6) MSEK, +37 %
· Refillförsäljning 2 918 (1 868) förpackningar
· Rörelseresultat -3,3 (-4,1) MSEK
· Bredare distribution, nya industriella partners och sänkta kostnader

Första 9 månader 2014 i sammandrag (koncernen)
· Omsättning 6,1 (4,8) MSEK, +28 %
· Refillförsäljning 8 639 (4 555) förpackningar
· Rörelseresultat -15,3 (-14,5) MSEK

Fullt garanterad nyemission
· Teckningsperiod 3-18 november, avstämningsdag 29 oktober

VD-ord
Effekten av strategin att bygga nykundsbearbetningen på olika typer av utbildningsseminarier var mycket god under 2013, men planade ut under första delen av 2014. I stället har Doxa valt att mer selektivt arbeta med seminarier, att öka antalet distributörer samt att anlita en organisation som stödjer distributörernas säljarbete. Den fösta fasen i denna inriktning var att sluta avtal med Patterson Dental Supply respektive Management Alliance.

Vi har samtidigt kunnat notera en ökning av antalet sålda refiller per månad av Ceramir® Crown & Bridge (se graf nedan). Denna försäljning speglar tandläkarnas återkommande inköp efter ett första köp av s.k. "startkit". Det är en stark indikation på att Ceramir Crown & Bridge får en starkare ställning på marknaden och att de tandläkare som prövat produkten fortsätter att använda den och även rekommenderar den till sina kolleger (se nedan).

En kompletterande strategi är vårt nära samarbete med stora dentallaboratorier, dvs. de som tillverkar kronorna som vårt cement ska fästa. Vi kan knappast få en bättre rekommendation än när världens största dental-laboratorium, Glidewell Laboratories, rekommenderar Ceramir Crown & Bridge som förstahandsval!

Att dentallaboratorierna är en viktig kanal bekräftas i en undersökning där nästan 13% av nytillkomna kunder säger att det viktigaste i valet att köpa Ceramir Crown & Bridge var att deras dental-lab rekommenderat det. Samma undersökning säger även att hela 87% av alla nya kunder dessutom skulle rekommendera Ceramir Crown & Bridge till en tandläkarkollega!

Försäljningen startade mycket bra i januari i år, men hamnade senare på en nivå långt under den planerade. Detta ledde till att bolagets kassaflöde blev alltför dåligt och att styrelsen gjorde bedömningen att bolaget måste tillföras ytterligare kapital redan under hösten. Detta för att kunna genomföra en strategi som omfattar en mängd åtgärder utöver att sluta avtal med fler distributörer och att öka samverkan med dentallaboratorierna (se avsnittet Strategi).

Bolagets marknadsposition, nya strategi och goda framtidsutsikter har möjliggjort att denna nyemission redan från början är garanterad till 100%! Som VD finner jag detta förtroende som mycket tillfredsställande, men samtidigt förpliktande.

Att vi har rätt utveckling och rätt produktteknologi är uppenbart, då antalet förfrågningar om externa samarbeten ökar markant och Doxa har idag flera parallella diskussioner med industriella partners. Här finns potential för goda utvecklingsmöjligheter som kan ge både produktions- och marknadssynergier.

Doxa må vara ett litet bolag, men med en stor teknologi!

I övrigt hänvisar jag till efterföljande text och kommentarer rörande koncernens försäljning, resultat, affärsmässiga inriktning och övriga förhållanden.

Torbjörn Larsson, VD

Nyemission
Styrelsen har den 13 oktober 2014 beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 16 MSEK. Beslutet baseras på det bemyndigande som gavs till styrelsen vid den extra bolagsstämman den 26 september 2014. Företrädesemissionen är i sin helhet garanterad via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Emissionslikviden ska säkra bolagets finansiering minst in på 2016 och ska möjliggöra fullföljandet av bolagets strategi för de kommande åren. Denna strategi syftar till att kraftigt öka försäljningen och distributionen av dentalcementet Ceramir® Crown & Bridge. Vidare att genom industriella samarbeten kapitalisera på Doxas patenterade biokeramiska och unika teknologi och därmed utveckla nya produkter och användningsområden.

Memorandum kommer att publiceras den 31 oktober på Doxas hemsida, www.doxa.se

Kommande informationstillfällen:
Bokslutskommuniké, 10 februari 2015

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 23 oktober 2014

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande

Alexander Tasevski
Styrelseledamot

Børge Gausdal
Styrelseledamot

Gerhard Dal
Styrelseledamot

Leif Hermansson
Styrelseledamot

Torbjörn Larsson
Verkställande direktör

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se
CFO Merja Nordfors, merja.nordfors@doxa.se

Kort om Doxa
Doxa är ett uppsalabaserat dentalföretag som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Doxa är listat på Nasdaq OMX First North med G&W Fondkommisson som Certified Adviser. 

Filer för nedladdning
2014-12-30

Företrädesemission med övertilldelningsoption har registrerats hos Bolagsverket. Handel med BTA har stoppats under dagen.

2014-12-30

Företrädesemission med övertilldelningsoption har registrerats hos Bolagsverket. Handel med BTA har stoppats under dagen.

2014-11-25

I Doxa AB:s företrädesemission har totalt tecknats aktier motsvarande ett belopp om cirka 30,5 miljoner kronor. Därmed uppgår teckningsgraden till 191 procent. Av företrädesemissionen har cirka 14,2 miljoner kronor (90 procent av företrädesemissionen) tecknats med företrädesrätt och cirka 16,3 miljoner kronor tecknats utan företrädesrätt av totalt 324 tecknare. 

2014-11-20

Den nu avslutade företrädesemissionen är preliminärt tecknad till 191%.

Preliminära resultat visar att Doxas företrädesemission om cirka 16 miljoner kronor blivit övertecknad. Anmälningar med och utan företräde har influtit till ett belopp om cirka 30,5 miljoner kronor, det vill säga ca 191% av sökt belopp. Någon garantiteckning har således inte behövts. För att fullt ut kapitalisera bolaget har Styrelsen därtill beslutat att nyttja möjligheten till övertilldelning för de som tecknat utan företräde, vilket medför att Doxa får in totalt 18,5 Mkr i nytt kapital före emissionskostnader. Dessa är förhållandevis låga eftersom bolaget huvudsakligen drivit emissionen i egen regi. 

2014-11-13

Doxa har tecknat avtal med Atlanta Dental, ett personalägt fullserviceföretag inom dental som kännetecknas av långa kundrelationer och personligt engagemang.

2014-11-04

Efter en svag start på året har Doxa nu fått upp farten och gör sin hittills bästa försäljningsmånad. Oktober månads omsättning blev 1,13 Mkr (0,45 Mkr), en ökning med 151%. En ny distributionsmodell och ett aktivt säljstöd i USA har gett effekt och lett till ökad försäljning.

2014-10-31

Doxa genomför en garanterad nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Teckningstiden pågår under tiden 3- 18 november 2014. Emissionen är säkerställd i sin helhet vilket innebär att Bolaget kommer att tillföras ca 16 mkr före emissionskostnader.

2014-10-24

Tredje kvartalet bjuder på kraftigt ökad omsättning i såväl kronor (+37%) som i antal refillförpackningar (+56%) jämfört med samma period ifjol. 

2014-10-14

Styrelsen för Doxa AB (publ) har den 13 oktober 2014 beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 16 MSEK. Beslutet baseras på det bemyndigande som gavs till styrelsen vid den extra bolagsstämman den 26 september 2014. Företrädesemissionen är i sin helhet garanterad via teckningsförbindelser och emissionsgarantier. 

2014-09-29

På Doxa AB's extra bolagsstämma den 26 september 2014, beslutades enhälligt följande:

1
2
3
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter