Nyheter

Kvartalsredogörelse Q1 januari-mars, 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Nettoomsättningen ökade till 3,9 MSEK (3,5)
 • Bruttoresultat 3,2 MSEK (2,8)
 • Resultat före engångskostnader och finansnetto blev -2,5 MSEK (-3,5)
 • Engångskostnader -0,7 MSEK (0,0)
 • Distributionsavtal har tecknats med Unident Finland och Unident Danmark, Burkhart Dental (som är USA's fjärde största distributör) samt med Galla Dentals systerföretag i Singapore, SA Dental Supply
 • Den nya kapseln, Ceramir QuikCap, har godkänts för försäljning i Italien
 • Det handblandade cementet, Ceramir QuikMix, har erhållit CE-godkännande
 • Brygglån om 3 MSEK från Erik Penser Bank, med möjlighet till ytterligare 2 MSEK

VD-ORD
Årets första kvartal har inneburit fortsatt stadig ökning av försäljningen av refill-förpackningar. Under första kvartalet sålde vi 15 procent fler refillförpackningar än föregående år. Ökningen är densamma för både Nordamerika och Europa/ övriga marknader.

För ganska precis ett år sedan lanserades den nya kapseln QuikCap®. Den har tagits emot väl i marknaden. Under det gångna året har vi levererat både det gamla och det nya kapselsystemet, QuikCap, men nu har QuikCap tagit över helt.

I januari godkändes och lanserades QuikMix®, som är vårt handblandade cement. Försäljningen av QuikMix under första kvartalet uppgick till 0,24 MSEK, varav USA stod för lejonparten.

I mitten av mars ställde vi ut på IDS-mässan i Köln, som är världens största dentalmässa. Efter att ha genomfört i storleksordningen mer än 50 möten har vi nu många leads att arbeta med.

Vi för många diskussioner om nya distributionsavtal för både befintliga och nya marknader. Det pågår även ett stort antal diskussioner om bundling av cement och krona, varav flera är långt gångna. Att bundla cement med kronor via tandtekniska laboratorier är fortfarande den affärskanal som vi bedömer kommer ge bäst utväxling.

Den engelska distributören (som skulle vara först med att bundla cement och krona) har genomgått interna omstruktureringar och har ännu inte kommit igång i full skala.

Omsättningsmässigt har Nordamerika gått bäst under första kvartalet. Våra europeiska distributörer har inte utvecklats i önskad takt varför vi kommer att lägga ännu mer kraft på att dels få igång våra befintliga distributörer och samtidigt sluta avtal med fler distributörer på de viktigare marknaderna såsom Tyskland, Frankrike, Italien och UK. Ett flertal nya förhandlingar pågår.

Förhandlingar om olika industriella samarbeten fortsätter. Dessa rör dels möjligheter till betydande volymökningar för Ceramir Crown & Bridge, liksom avtal om "second brands". I dessa diskussioner ger den nya kapseln QuikCap en helt avgörande styrka och fördel.

Vi befinner oss sedan en tid tillbaka i långt gångna förhandlingar kring ett avtal med en större aktör som potentiellt kommer att lansera dentalcementet Ceramir Crown & Bridge under sitt eget varumärke. Det potentiella avtalet är omfattande och om förhandlingarna kan slutföras som planerat kommer det att ha en väsentligt positiv påverkan både på Doxas finansiella ställning och de långsiktiga tillväxtmöjligheterna.

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen för räkenskapsåret 2017:
Årsstämma 17 maj
Delårsrapport Q2 23 augusti
Delårsrapport Q3 20 oktober
Bokslutskommuniké Q4 15 februari (2018)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 11 maj 2017

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande

Greg Dingizian
Styrelseledamot

Erik Gabrielson 
Styrelseledamot

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseledamot

Alexander Tasevski
Styrelseledamot

Torbjörn Larsson
Verkställande direktör

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 08.30 CET.

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2017-08-24
Regulatorisk

I Doxas kvartalsrapport för det andra kvartalet som publicerades den 23 augusti framgår att bolagets likvida medel uppgick till 0,1 MSEK. I rapporten framgår även att Doxa efter periodens utgång har upptagit ytterligare brygglån om 2 MSEK.

2017-08-23
Regulatorisk

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 3,7 MSEK (5,1)
 • Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 84% (76)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -3,8 MSEK (-3,4)
 • Kassaflödet uppgick till -3,5 MSEK (-3,0)
 • Det nya kapselsystemet QuikCap® har godkänts för försäljning i Kanada

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Pågående förhandlingar om Private Label-avtal har avancerat betydligt
 • Distributionsavtal har tecknats med Pearson Dental i USA
 • Drake Dental Labs startar pilotprogram med bundling i North Carolina, USA
2017-05-18
Regulatorisk

Efter den nyligen publicerade kvartalsrapporten för första kvartalet har det kommit frågor från aktieägare angående de pågående förhandlingarna om ett Private Label avtal, så även på bolagets årsstämma igår. Med bakgrund av detta gör bolaget bedömningen att det finns behov av att ge ytterligare information kring pågående avtalsförhandlingar.

2017-05-11
Regulatorisk

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Nettoomsättningen ökade till 3,9 MSEK (3,5)
 • Bruttoresultat 3,2 MSEK (2,8)
 • Resultat före engångskostnader och finansnetto blev -2,5 MSEK (-3,5)
 • Engångskostnader -0,7 MSEK (0,0)
 • Distributionsavtal har tecknats med Unident Finland och Unident Danmark, Burkhart Dental (som är USA's fjärde största distributör) samt med Galla Dentals systerföretag i Singapore, SA Dental Supply
 • Den nya kapseln, Ceramir QuikCap, har godkänts för försäljning i Italien
 • Det handblandade cementet, Ceramir QuikMix, har erhållit CE-godkännande
 • Brygglån om 3 MSEK från Erik Penser Bank, med möjlighet till ytterligare 2 MSEK
2017-04-07
Regulatorisk

Som utlovat i det förra brevet återkommer jag här med en uppdatering efter den stora IDS-mässan i Köln.

2017-03-15
Regulatorisk

Burkhart Dental och Doxa har signerat avtal om distribution i USA. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

2017-03-14
Regulatorisk

Här kommer ett Aktieägarbrev som är något annorlunda upplagt än vanligt. 2017 är ett av de år som är extra intensiva avseende stora mässor och jag tänkte ge er en snabb bild från den senaste mässan i USA, Chicago MidWinter Meeting, där Doxa medverkade.

<<
1
2
3
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.