Nyheter

Kvartalsredogörelse Q1 januari-mars, 2017

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Nettoomsättningen ökade till 3,9 MSEK (3,5)
 • Bruttoresultat 3,2 MSEK (2,8)
 • Resultat före engångskostnader och finansnetto blev -2,5 MSEK (-3,5)
 • Engångskostnader -0,7 MSEK (0,0)
 • Distributionsavtal har tecknats med Unident Finland och Unident Danmark, Burkhart Dental (som är USA's fjärde största distributör) samt med Galla Dentals systerföretag i Singapore, SA Dental Supply
 • Den nya kapseln, Ceramir QuikCap, har godkänts för försäljning i Italien
 • Det handblandade cementet, Ceramir QuikMix, har erhållit CE-godkännande
 • Brygglån om 3 MSEK från Erik Penser Bank, med möjlighet till ytterligare 2 MSEK

VD-ORD
Årets första kvartal har inneburit fortsatt stadig ökning av försäljningen av refill-förpackningar. Under första kvartalet sålde vi 15 procent fler refillförpackningar än föregående år. Ökningen är densamma för både Nordamerika och Europa/ övriga marknader.

För ganska precis ett år sedan lanserades den nya kapseln QuikCap®. Den har tagits emot väl i marknaden. Under det gångna året har vi levererat både det gamla och det nya kapselsystemet, QuikCap, men nu har QuikCap tagit över helt.

I januari godkändes och lanserades QuikMix®, som är vårt handblandade cement. Försäljningen av QuikMix under första kvartalet uppgick till 0,24 MSEK, varav USA stod för lejonparten.

I mitten av mars ställde vi ut på IDS-mässan i Köln, som är världens största dentalmässa. Efter att ha genomfört i storleksordningen mer än 50 möten har vi nu många leads att arbeta med.

Vi för många diskussioner om nya distributionsavtal för både befintliga och nya marknader. Det pågår även ett stort antal diskussioner om bundling av cement och krona, varav flera är långt gångna. Att bundla cement med kronor via tandtekniska laboratorier är fortfarande den affärskanal som vi bedömer kommer ge bäst utväxling.

Den engelska distributören (som skulle vara först med att bundla cement och krona) har genomgått interna omstruktureringar och har ännu inte kommit igång i full skala.

Omsättningsmässigt har Nordamerika gått bäst under första kvartalet. Våra europeiska distributörer har inte utvecklats i önskad takt varför vi kommer att lägga ännu mer kraft på att dels få igång våra befintliga distributörer och samtidigt sluta avtal med fler distributörer på de viktigare marknaderna såsom Tyskland, Frankrike, Italien och UK. Ett flertal nya förhandlingar pågår.

Förhandlingar om olika industriella samarbeten fortsätter. Dessa rör dels möjligheter till betydande volymökningar för Ceramir Crown & Bridge, liksom avtal om "second brands". I dessa diskussioner ger den nya kapseln QuikCap en helt avgörande styrka och fördel.

Vi befinner oss sedan en tid tillbaka i långt gångna förhandlingar kring ett avtal med en större aktör som potentiellt kommer att lansera dentalcementet Ceramir Crown & Bridge under sitt eget varumärke. Det potentiella avtalet är omfattande och om förhandlingarna kan slutföras som planerat kommer det att ha en väsentligt positiv påverkan både på Doxas finansiella ställning och de långsiktiga tillväxtmöjligheterna.

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen för räkenskapsåret 2017:
Årsstämma 17 maj
Delårsrapport Q2 23 augusti
Delårsrapport Q3 20 oktober
Bokslutskommuniké Q4 15 februari (2018)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 11 maj 2017

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande

Greg Dingizian
Styrelseledamot

Erik Gabrielson 
Styrelseledamot

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseledamot

Alexander Tasevski
Styrelseledamot

Torbjörn Larsson
Verkställande direktör

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 08.30 CET.

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2018-04-23
Regulatorisk

Valberedningen i Doxa AB (publ.) har enhälligt beslutat att till årsstämman den 31 maj 2018 föreslå följande:

2018-04-19
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med Mac Technologies Ltd. om distribution i England. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-04-18
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med XYZ Dental om distribution i Australien och Nya Zeeland. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-04-18
Regulatorisk

Styrelsen i Doxa utser Henrik Nedoh att tillträda som ny VD i Doxa.

2018-04-06
Regulatorisk

Doxa Dental AB, dotterbolag till DOXA AB (publ.) (Stockholm NASDAQ First North:DOXA) ("Doxa") har ingått avtal avseende s.k. Private Label-rättigheter med Dentsply Sirona (Nasdaq:XRAY). Dentsply Sirona betalar motsvarande drygt 16 MSEK (2MUSD) för en global och exklusiv rätt till en private label-version av Doxas unika och bioaktiva dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-02-15
Regulatorisk

FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN)

 • Nettoomsättningen ökade till 5,5 (5,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -1,1 (-1,0) MSEK
 • Bruttomarginalen för Q4 uppgick till 78 (75) procent 

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,5 (17,9) MSEK
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -10,6 (-10,7) MSEK
 • Rörelseresultatet förbättrades kraftigt, -8,8 (-10,0) MSEK 
2018-02-07

Valberedningen i Doxa AB är nu konstituerad i enlighet med "Principer för utseende av valberedning i Doxa AB" som antogs på senaste årsstämman.

2017-12-22
Regulatorisk

Nyemissionen i Doxa AB (publ) har registrerats och BTA kommer att omvandlas till aktier den 29:e december.

<<
1
2
3
...
18
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.