Nyheter

Kallelse till extra bolagsstämma i Doxa
Aktieägarna i Doxa AB (publ), org.nr 556301-7481 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 2 november 2017 klockan 17:30 hos Erik Penser Bank AB (publ), Apelbergsgatan 27, Stockholm.

A. Rätt att delta

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 27 oktober 2017,

2. dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 måndagen den 30 oktober 2017, under adress Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala med angivande av "extra bolagsstämma" eller per telefon 018-478 20 00.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

B. Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i extra bolagsstämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast på avstämningsdagen, således fredagen den 27 oktober 2017. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

C. Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.doxa.se.

D. Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Ändring av bolagsordningen
8. Beslut om företrädesemission
9. Avslutning av mötet

E. Förslag till beslut

Punkt 7 -  Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta ny bolagsordning med innebörd att § 4 och § 5 ändras enligt följande:

§ 4

Nuvarande lydelse: Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Föreslagen ny lydelse: Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 16.000.000 kronor och högst 64.000.000 kronor.

§ 5

Nuvarande lydelse: Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 10.000.000 och högst 40.000.000.

Föreslagen ny lydelse: Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 32.000.000 och högst 128.000.000.

Punkt 8 - Beslut om företrädesemission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 2 oktober 2017 om en nyemission av högst 32 105 467 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 16 052 733,50 kr. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla:

1. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid ska gälla att varje sådan aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna en (1) ny aktie för innehav av en (1) befintlig aktie.

2. Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier, inom ramen för emissionens högsta belopp, ske i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i emissionen (utan stöd av teckningsrätter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.

3. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen ska vara den 10 november 2017.

4. Teckning av nya aktier med stöd företrädesrätt ska ske genom kontant betalning under tiden från och med den 14 november 2017 till och med den 28 november 2017. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning.

5. Anmälan om teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt ska ske under den tid som anges i punkt 4 ovan. Teckning ska i sådana fall ske på särskild teckningslista. Betalning för aktier som tecknats utan stöd av företrädesrätt ska erläggas kontant senast tre (3) bankdagar efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av aktier. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.

6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 1 krona per aktie.

7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

8. Emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen.

9. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

F. Majoritetskrav

Beslut enligt punkten 7 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

G. Tillhandahållande av handlingar

Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.doxa.se. Styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkterna 7 och 8 ovan, styrelsens redogörelse samt revisorsyttrande enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida www.doxa.se senast den 19 oktober 2017 och hos Bolaget på ovan angiven adress. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid stämman.

Uppsala i oktober 2017

Uppsala den 5 oktober 2017

Doxa AB (publ)
Styrelsen

2018-12-19
Regulatorisk

Greg Dingizian genom sitt bolag Adma Förvaltning AB ("Huvudägaren") har ställt ut köpoptioner till ledamöterna i Doxas styrelse. Köpoptionerna ger rätt att förvärva aktier i Doxa från Huvudägaren på villkor som speglar villkoren i det teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare som aktieägarna i Doxa AB (publ) fastställde vid sin extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för Doxas aktieägare.

2018-12-12

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Dentegris GmbH i Tyskland som är en av Tysklands snabbast växande distributörer inom dentala produkter. Företaget bearbetar marknaden både genom egen säljkår och ett väl utvecklat kundlojalitetsprogram som kännetecknas av närhet, förtroende och pålitlighet. Doxa har i samband med tecknandet av avtalet erhållit en första mindre initial order.

2018-12-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") samlades tisdagen den 11 december 2018 i Stockholm för extra bolagsstämma.

2018-11-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), 556301-7481 ("Doxa" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018 kl. 16.00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2, Stockholm. Dörrarna öppnar klockan 15.45.

2018-11-16

Doxa AB har idag konstituerat valberedningen i enlighet med "Principer för utseende av valberedning i Doxa AB" som antogs på bolagets senaste årsstämma 2018.

2018-11-07
Regulatorisk

"Den 15 oktober tillträdde jag som ny VD för Doxa. Efter 17 dagar på jobbet börjar jag få en bild över vilken förändringsresa jag skulle vilja leda för att Doxa på sikt ska kunna bli ett spännande lönsamt bolag. Jag är imponerad över den kompetens som bolaget besitter, lojala medarbetare, en unik teknikplattform och vår produkt Ceramir Crown & Bridge som ligger rätt i tiden." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

2018-09-27
Regulatorisk

Doxa har anställt Jens Lagergren som CFO. Han tillträder den 1 oktober 2018 och innebär en kraftfull kompetensförstärkning till bolaget.

2018-09-07
Regulatorisk

Doxa utser Jens-Oskar Göransson till t f CFO då nuvarande CFO Ann-Kristin Göransson går i pension och lämnar bolaget. Jens-Oskar har uppdraget tills dess att Doxa rekryterat en permanent CFO.

2018-09-05

Den 11 september presenterar Ingrid Atteryd Heiman, Styrelseordförande i Doxa, den senaste utvecklingen i bolaget på Aktiespararnas Investerarkonferens på Operaterrassen (Karl XII:s torg) i Stockholm. Presentationen visas också på Aktiespararnas hemsida samt i efterhand på Doxas hemsida. På plats kommer också T.f VD Jesper Lööf att vara.

2018-08-23
Regulatorisk

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (3,7) medan licensintäkter uppgick till 17,7 MSEK (0).
  • Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 71% (84)
  • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till 14,9 MSEK (-3,8)
  • Kassaflödet uppgick till 15,5 MSEK (-3,5)
  • Ett globalt och exklusivt Private Label avtal har tecknats med Dentsply Sirona
  • Distributionsavtal har tecknats för Australien, Nya Zeeland och UK
  • Henrik Nedoh har utsetts till ny VD i Doxa och tillträder till hösten
  • Årsstämma har hållits och ny styrelse har valts

 Väsentliga händelser efter kvartalets slut

  • Distributionsavtal har tecknats med Sinclair Dental i Kanada
1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.