Nyheter

Kallelse till årsstämma i Doxa

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. nr 556301-7481, kallas till årsstämma onsdagen den 15 juni 2016 kl 17:00 i World Trade Center, Klarabergsgatan 70, 111 64 Stockholm.

Rätt att delta
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 9 juni 2016, och
2. dels anmäla sitt deltagande så att denna är bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 10 juni 2016, under adress Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala med angivande av "årsstämma" eller per telefon 018-478 20 00.

Vid anmälan skall uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn. Omregistrering begärs hos förvaltaren och måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB torsdagen den 9 juni 2016. Aktieägare som önskar omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före detta datum.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.doxa.se.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
12. Fastställande av arvoden till styrelsen och, i förkommande fall, revisorerna
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter
14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier
15. Beslut om principer för utseende av valberedning.
16. Avslutning av mötet

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Mikael Smedeby väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 11-13 - Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisor

Valberedningen i Doxa AB, bestående av Magnus Wahlbäck (ordf.), Greg Dingizian, Sune Gellberg och Runar Gausdal, har beslutat lämna följande förslag till årsstämman den 15 juni 2016 i enlighet med de Principer för valberedningens arbete som antogs på föregående årsstämma.

Föreslås att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter, utan suppleanter.

Till styrelse föreslås: omval av Magnus Wahlbäck, Ingrid Atteryd Heiman och Alexander Tasevski samt nyval av Greg Dingizian och Erik Gabrielsson.

Till revisor föreslås omval av revisionsbolaget Grant Thornton med Thomas Lindgren som huvudansvarig revisor.

Greg Dingizian (55 år) är personligen och genom eget bolag Doxas störste aktieägare. Han har en bred och omfattande erfarenhet som ägare, VD och styrelseordförande i företag arbetande i flera olika branscher, såsom Gotic, Wilhelm Soneson & Co, Ikaros, Meaning Green, HSB Malmö och Annehem. Nuvarande engagemang omfattar Cable Quick (OF), Victoria Park (Vice OF), Kollektiva Fondval och FC Rosengård.

Erik Gabrielsson (54 år) är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Han är bland annat styrelseledamot i Lifco AB och Elanders AB. Som ledamot i Lifco sedan 2001 och som advokat har han varit mycket aktiv med internationella förvärv, omstruktureringar och utveckling av ett stort antal dentalbolag inom Lifco-sfären. Han har därmed en mycket god kunskap om och inblick i den internationella dentalmarknaden.

Arvoden Föreslås för styrelsen oförändrat arvode om 80 000 kronor för ledamöter och 160 000 kronor för ordföranden. Ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt öka bolagets aktiekapital med högst 1 750 000 kronor genom nyemission av högst 3 500 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Vid fullt utnyttjande av detta bemyndigande skulle utspädningen uppgå till ca 9,8 %.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt är att bolaget skall kunna emittera aktier i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Det noteras att bemyndigandet således inte omfattar s.k. företrädesemission.

Punkt 15 - Beslut om principer för utseende av valberedning.

Valberedningen förslår att nuvarande Principer för utseende av valberedning i Doxa AB som antogs vid årsstämman 2015 förlängs med ett år till och med den årsstämma som hålls 2017. Nuvarande principer för utseende av valberedningen finns tillgängliga på bolagets webbplats www.doxa.se.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkt 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 14 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med adress Axel Johanssons gata 4-6, 754 50 Uppsala, och på bolagets webbplats www.doxa.se senast tre veckor respektive två veckor före stämman, dvs. senast den 25 maj respektive den 1 juni 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att hållas tillgängliga vid stämman.

Uppsala i maj 2016
Doxa AB (publ)
STYRELSEN

Filer för nedladdning
2018-12-19
Regulatorisk

Greg Dingizian genom sitt bolag Adma Förvaltning AB ("Huvudägaren") har ställt ut köpoptioner till ledamöterna i Doxas styrelse. Köpoptionerna ger rätt att förvärva aktier i Doxa från Huvudägaren på villkor som speglar villkoren i det teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare som aktieägarna i Doxa AB (publ) fastställde vid sin extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för Doxas aktieägare.

2018-12-12

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Dentegris GmbH i Tyskland som är en av Tysklands snabbast växande distributörer inom dentala produkter. Företaget bearbetar marknaden både genom egen säljkår och ett väl utvecklat kundlojalitetsprogram som kännetecknas av närhet, förtroende och pålitlighet. Doxa har i samband med tecknandet av avtalet erhållit en första mindre initial order.

2018-12-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") samlades tisdagen den 11 december 2018 i Stockholm för extra bolagsstämma.

2018-11-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), 556301-7481 ("Doxa" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018 kl. 16.00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2, Stockholm. Dörrarna öppnar klockan 15.45.

2018-11-16

Doxa AB har idag konstituerat valberedningen i enlighet med "Principer för utseende av valberedning i Doxa AB" som antogs på bolagets senaste årsstämma 2018.

2018-11-07
Regulatorisk

"Den 15 oktober tillträdde jag som ny VD för Doxa. Efter 17 dagar på jobbet börjar jag få en bild över vilken förändringsresa jag skulle vilja leda för att Doxa på sikt ska kunna bli ett spännande lönsamt bolag. Jag är imponerad över den kompetens som bolaget besitter, lojala medarbetare, en unik teknikplattform och vår produkt Ceramir Crown & Bridge som ligger rätt i tiden." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

2018-09-27
Regulatorisk

Doxa har anställt Jens Lagergren som CFO. Han tillträder den 1 oktober 2018 och innebär en kraftfull kompetensförstärkning till bolaget.

2018-09-07
Regulatorisk

Doxa utser Jens-Oskar Göransson till t f CFO då nuvarande CFO Ann-Kristin Göransson går i pension och lämnar bolaget. Jens-Oskar har uppdraget tills dess att Doxa rekryterat en permanent CFO.

2018-09-05

Den 11 september presenterar Ingrid Atteryd Heiman, Styrelseordförande i Doxa, den senaste utvecklingen i bolaget på Aktiespararnas Investerarkonferens på Operaterrassen (Karl XII:s torg) i Stockholm. Presentationen visas också på Aktiespararnas hemsida samt i efterhand på Doxas hemsida. På plats kommer också T.f VD Jesper Lööf att vara.

2018-08-23
Regulatorisk

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 3,4 MSEK (3,7) medan licensintäkter uppgick till 17,7 MSEK (0).
  • Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 71% (84)
  • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till 14,9 MSEK (-3,8)
  • Kassaflödet uppgick till 15,5 MSEK (-3,5)
  • Ett globalt och exklusivt Private Label avtal har tecknats med Dentsply Sirona
  • Distributionsavtal har tecknats för Australien, Nya Zeeland och UK
  • Henrik Nedoh har utsetts till ny VD i Doxa och tillträder till hösten
  • Årsstämma har hållits och ny styrelse har valts

 Väsentliga händelser efter kvartalets slut

  • Distributionsavtal har tecknats med Sinclair Dental i Kanada
1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.