Nyheter

DOXA PUBLICERAR BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2021 - FYRA AFFÄRER MED UNDERLIGGANDE FASTIGHETSVÄRDE OM CA 2 900 MSEK
 • Stark NAV-tillväxt, +370%
 • NAV 892,8 mSEK, 4,19 SEK per aktie
 • Justerat NAV(1) efter tillträde till Kvarteret Malmö Arena 1 533,9 mSEK, 5,95 SEK per aktie
 • Kvartalets resultat efter skatt ökade till 90,2 mSEK (-2,7)

Styrelsen i Doxa har i dag även beslutat att under 2022 utvärdera förutsättningarna för att ansöka om upptagande av bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

"Vi har under det fjärde kvartalet 2021 ingått avtal om att förvärva tillgångar med underliggande fastighetsvärde på nästan 3 miljarder. Vi har även byggt upp en fastighetsorganisation med mycket kompetent personal. Vi är nu ett bolag som alla har möjlighet att investera i men där vår kunskap, investeringsfilosofi och tillvägagångssätt påminner om det man använder inom fastighets-private equity, en typ av sluten investeringsfond där gemene man ofta inte har eller får möjlighet att investera i. Det är med stor tillförsikt jag ser fram emot både förvärv och värdeskapande under 2022 och kommande år" säger Victor Persson, VD för Doxa.

FJÄRDE KVARTALET 2021

Stark NAV-tillväxt, +370%

NAV 892,8 mSEK, 4,19 SEK per aktie

Justerat NAV(1) efter tillträde till Kvarteret Malmö Arena 1 533,9 mSEK, 5,95 SEK per aktie

Kvartalets resultat efter skatt ökade till 90,2 mSEK (-2,7)

Fyra förvärv av fastighetsbestånd och aktier i fastighetsbolag med underliggande fastighetsvärde vid transaktionstidpunkterna på 2 932 mSEK(2)

Förändring verkligt värde i portföljbolag uppgick till 110,4 mSEK (0)

Doxa har under fjärde kvartalet skiftat redovisningsprinciper från K3 till IFRS, med tillämpning av undantaget i IFRS 10 för investmentföretag

Bifogat : Doxas Bokslutskommuniké 2021, som även finns tillgänglig på www.doxa.se

--------

(1) Doxa ingick den 30 november 2021 bindande aktieöverlåtelseavtal om att förvärva 100% av Kvarteret Malmö Arena. Tillträde beräknas ske senast den 28 februari 2022.

(2) 40% av Fastighetsstadens totala fastighetsvärde på 1 625 mSEK, dvs. 650 mSEK. Aktier i KlaraBo till inköpspris 87,7 mSEK.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Victor Persson
VD
Telefon: 0702-586375
E-post: victor.persson@doxa.se

Patrik Melin
CFO
Telefon: 0706-218285
E-post: patrik.melin@doxa.se

Om Doxa

Doxa är verksamt inom fastighetsinvesteringar och dentalprodukter. Investeringsverksamheten är inriktad på svenska onoterade och noterade fastighetsrelaterade aktier och andra fastighetsrelaterade tillgångar utan begränsning till fastighetskategori, region eller innehavstid. Dentalverksamheten utvecklar, tillverkar och kommersialiserar bioaktiva, vävnadsvänliga och lättanvända globala tandvårdsprodukter. Bolagets dentalprodukter, Ceramir®, Ceramir Crown & Bridge och Ceramir Bioceramic Implant Cement, är remineraliserande, vävnadsvänliga och för tandläkaren tidseffektiva dentalcement för permanent cementering av kronor och broar. Doxa Aktiebolag (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser (tel: 08-121 576 90; email certifiedadviser@redeye.se).

2022-05-19
Regulatorisk

Doxa har i dag, genom en bolagsaffär, förvärvat Stridsyxan 2 på Jägersro i Malmö. Säljare är SLP. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till ca 144 mkr.

2022-04-27
Regulatorisk

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") avhöll den 27 april 2022 årsstämma i Malmö. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

2022-04-27
Regulatorisk
 • NAV-tillväxt med 21 procent under första kvartalet
 • Tillträde Kvarteret Malmö Arena
 • Genomfört en emission om 347,7 mSEK som bas för framtida fastighetsinvesteringar
 • Noterat innehav i KlaraBo nedvärderat med 34 mSEK, avtalsmässigt aktieägartillskott till Fastighetsstaden i Halmstad om 34 mSEK
 • Befintliga fastigheter har ökat med 66 mSEK i värde
 • Förvärv av 15,7 procent av EasyDepot AB
 • Ledningen på plats
2022-03-25
Regulatorisk

Den 11 juni 2021 beslutade årsstämman i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") att införa ett incitamentsprogram genom utgivande av 4 150 000 Teckningsoptioner av serie 2021/2024 ("Teckningsoptioner") till ledande befattningshavare och nyckelpersoner enligt styrelsens bestämmande. Lednings- och nyckelpersoner som tillträtt under 2022 har nu erbjudits och förvärvat Teckningsoptioner.

2022-03-24
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), org.nr 556301-7481, kallas härmed till årsstämma den 27 april 2022 kl. 17:00 i Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12 i Malmö. Rösträttsregistrering startar kl. 16:30.

2022-02-28
Regulatorisk

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") offentliggjorde den 30 november 2021 att bolaget ingått avtal om förvärv av kvarteret Malmö Arena. Doxa har i dag den 28 februari 2022 genomfört tillträdet av förvärvet.

2022-02-11
Regulatorisk

Styrelsen för Doxa AB (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande som beviljades av Doxas årsstämma den 11 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission av högst 35 503 164 aktier till ett fåtal nya och befintliga investerare i Bolaget ("Nyemissionen"). Nyemissionen görs till en teckningskurs om 10,00 kronor per aktie och förväntas tillföra Bolaget cirka 355 miljoner kronor. Teckningskursen, vilken fastställts genom ett anbudsförfarande, innebär en rabatt om cirka 5,5 procent jämfört med Doxaaktiens volymviktade genomsnittskurs under de senaste tio handelsdagarna och en rabatt om cirka 4 procent jämfört med Doxaaktiens stängningskurs på Nasdaq First North Growth Market den 10 februari 2022.

2022-02-09
Regulatorisk
 • Stark NAV-tillväxt, +370%
 • NAV 892,8 mSEK, 4,19 SEK per aktie
 • Justerat NAV(1) efter tillträde till Kvarteret Malmö Arena 1 533,9 mSEK, 5,95 SEK per aktie
 • Kvartalets resultat efter skatt ökade till 90,2 mSEK (-2,7)
2021-12-30
Regulatorisk

Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa") offentliggjorde den 3 december 2021 att bolaget ingått avtal med Brorman Fastigheter AB ("Säljaren") om förvärv av samtliga aktier i Sundsbron Fastighets AB.

1
2
...
13
>>
DOXA

Idag: ()
Till aktiekursgraf

Kalender

2022-07-22
Delårsrapport Q2 2022
2022-10-26
Delårsrapport Q3 2022
2023-02-01
Bokslutskommuniké 2022

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via e-post

IR-kontakter