Nyheter

Delårsredogörelse Q2 april-juni, 2017

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 3,7 MSEK (5,1)
 • Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 84% (76)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -3,8 MSEK (-3,4)
 • Kassaflödet uppgick till -3,5 MSEK (-3,0)
 • Det nya kapselsystemet QuikCap® har godkänts för försäljning i Kanada

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Pågående förhandlingar om Private Label-avtal har avancerat betydligt
 • Distributionsavtal har tecknats med Pearson Dental i USA
 • Drake Dental Labs startar pilotprogram med bundling i North Carolina, USA

VD-ord 
Andra kvartalets omsättning kan vid en snabb blick se märklig ut. Detta beror på att vi under samma period förra året lanserade den nya kapseln, vilket skedde parallellt med försäljning av den gamla. Detta resulterade i dubbel lageruppbyggnad hos våra amerikanska distributörer.

Den nya kapseln har nu godkänts för försäljning också Kanada men det syns ännu inte i försäljningssiffrorna.

Under det första halvåret i år har ett flertal dentala förbrukningsproduktgrupper bromsats upp på den amerikanska marknaden (se nedan) något som även drabbat Ceramir. Omsättnings-mässigt är det dock fortfarande Nordamerika som agerar draglok i vår försäljning. De europeiska distributörerna har haft svårare att komma igång och fördelningen mellan Nordamerika och EU/RoW är i skrivande stund 95/5.

Färsk branschstatistik från USA visar att det första halvåret var svagt. Av de tio största produktgrupperna inom dental förbrukning var det bara tre som ökade snabbare än föregående år. Övriga produktgrupper minskade sin ökning, eller till och med sålde sämre. Produktgruppen för cement bromsade in kraftigt men omsatte 0,1 procent mer än samma period föregående år. Med prishöjningar inräknade betyder det i praktiken att den amerikanska cementmarknaden temporärt minskade i antalet sålda enheter. Se graf nedan.

Vi har förhandlingar på gång med fler distributionsavtal bade med distributörer på befintliga och nya marknader, bland de större länderna kan nämnas Tyskland, Frankrike, UK, USA och Kanada. Samtidigt förs det många diskussioner om bundling av cement och krona, varav flera av våra diskussioner ar langt gångna. Vi tror att vi inom kort kan teckna avtal med flera dentallaboratorier, både i USA och andra länder. Att bundla cement med kronor via tandtekniska laboratorier ar en mycket intressant affarskanal som vi bedomer kommer ge en bra utvaxling. Vi får härigenom möjlighet att påverka marknaden genom både distributionsförsäljning och genom bundling med tandteknikerlaboratorierna.

Förhandlingarna om ett Private Label-version på Ceramir® Crown & Bridge fortsätter och har under sommaren avancerat betydligt.

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen för räkenskapsåret 2017:
Delårsredogörelse Q3 20 oktober
Bokslutskommuniké Q4 15 februari (2018)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 23 augusti 2017

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 08.30 CET.

Kort om Doxa
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bankaktiebolag som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2017-08-24
Regulatorisk

I Doxas kvartalsrapport för det andra kvartalet som publicerades den 23 augusti framgår att bolagets likvida medel uppgick till 0,1 MSEK. I rapporten framgår även att Doxa efter periodens utgång har upptagit ytterligare brygglån om 2 MSEK.

2017-08-23
Regulatorisk

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Omsättningen uppgick till 3,7 MSEK (5,1)
 • Bruttomarginalen under första halvåret uppgick till 84% (76)
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -3,8 MSEK (-3,4)
 • Kassaflödet uppgick till -3,5 MSEK (-3,0)
 • Det nya kapselsystemet QuikCap® har godkänts för försäljning i Kanada

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

 • Pågående förhandlingar om Private Label-avtal har avancerat betydligt
 • Distributionsavtal har tecknats med Pearson Dental i USA
 • Drake Dental Labs startar pilotprogram med bundling i North Carolina, USA
2017-05-18
Regulatorisk

Efter den nyligen publicerade kvartalsrapporten för första kvartalet har det kommit frågor från aktieägare angående de pågående förhandlingarna om ett Private Label avtal, så även på bolagets årsstämma igår. Med bakgrund av detta gör bolaget bedömningen att det finns behov av att ge ytterligare information kring pågående avtalsförhandlingar.

2017-05-11
Regulatorisk

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Nettoomsättningen ökade till 3,9 MSEK (3,5)
 • Bruttoresultat 3,2 MSEK (2,8)
 • Resultat före engångskostnader och finansnetto blev -2,5 MSEK (-3,5)
 • Engångskostnader -0,7 MSEK (0,0)
 • Distributionsavtal har tecknats med Unident Finland och Unident Danmark, Burkhart Dental (som är USA's fjärde största distributör) samt med Galla Dentals systerföretag i Singapore, SA Dental Supply
 • Den nya kapseln, Ceramir QuikCap, har godkänts för försäljning i Italien
 • Det handblandade cementet, Ceramir QuikMix, har erhållit CE-godkännande
 • Brygglån om 3 MSEK från Erik Penser Bank, med möjlighet till ytterligare 2 MSEK
2017-04-07
Regulatorisk

Som utlovat i det förra brevet återkommer jag här med en uppdatering efter den stora IDS-mässan i Köln.

2017-03-15
Regulatorisk

Burkhart Dental och Doxa har signerat avtal om distribution i USA. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dental-cement, Ceramir® Crown & Bridge.

2017-03-14
Regulatorisk

Här kommer ett Aktieägarbrev som är något annorlunda upplagt än vanligt. 2017 är ett av de år som är extra intensiva avseende stora mässor och jag tänkte ge er en snabb bild från den senaste mässan i USA, Chicago MidWinter Meeting, där Doxa medverkade.

<<
1
2
3
...
16
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.