Nyheter

Bokslutskommuniké 2018

FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN)

 • Nettoomsättningen minskade till 5,0 (5,5) MSEK
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -2,2 (-1,1) MSEK
 • Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 77 (78) procent

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Henrik Nedoh har tillträtt som ny VD
 • Jens Lagergren har tillträtt som ny CFO
 • Vid en extra bolagsstämma beslutades om ett optionsprogram bestående av tecknings- och personaloptioner för ledningen som har genomförts
 • Distributionsavtal har tecknats med Dentegris GmbH i Tyskland

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,2 (16,5) MSEK
 • Licensintäkter från private label avtal med Dentsply Sirona, 17,7 MSEK
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till 8,0 (-10,6) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Distributionsavtal har tecknats med Hakusui i Japan
 • Distributionsavtal har tecknats med M&S Dental Supply i USA
 • Ceramir Bioceramic Implant Cement lanserades på Dentalmässan i Chicago, USA

VD-ORD

Försäljningsmässigt avslutades året strax under 2017 års nivå. Försäljningsminskningen är ett resultat av att företagets resurser lagts på att färdigställa och säkerställa starten av private label avtalet med Dentsply Sirona. Det i kombination med mindre marknadsföringsaktiviteter, bristande resurser lokalt i Nordamerika och byte av VD under året är huvudorsakerna till den något lägre försäljningen.

Branschstatistiken för vår huvudmarknad USA visar på en fortsatt tillväxt i marknaden och ett ökat intresse för biokompatibla produkter. Det bekräftar att vår teknologi ligger rätt i tiden och att vi i framtiden måste öka vår aktivitetsnivå och bygga vidare på befintliga samarbeten samt hitta nya för att öka vår marknadsandel.

I Europa och på våra övriga marknader utanför USA så avslutades fjärde kvartalet i nivå med tidigare år. Vi utökade vårt distributionsnätverk i Tyskland, Baltikum, Australien och börjar se resultat härav. Försäljningsnivåerna i Europa var även 2018 alldeles för låga och vi arbetar nu på en strategi hur vi åter kan få igång försäljningen på den europeiska marknaden.

I slutet på november hade jag möjligheten att tillsammans med mitt team delta på Greater New York Dental Meeting. Under veckan träffade jag nästan alla våra befintliga distributörer och gick då igenom våra gemensamma aktiviteter och prioriteringar för 2019. Samtidigt gav det mig en bra bild och bekräftelse på åt vilket håll marknaden är på väg och att Ceramir teknologin är en bra grund att bygga vidare på inom nya produktområden.

I slutet av 2018 pågick en omfattande förhandling om distribution av Ceramir Crown & Bridge i Japan. I januari månad 2019 hade vi nöjet att informera om att avtalet hade kommit i hamn. Japan är bland de största dentalmarknaderna i världen och det är en viktig tillväxtmarknad för Doxa. Teamet jobbar nu intensivt med registreringsprocessen och vi förväntar oss att produkten är registrerad under 2020.

Sedan jag tillträdde som VD den 15:e Oktober 2018 har mitt fokus varit på att lära mig Doxa. Jag har också under hösten arbetat aktivt på att bygga en strategi för de kommande tre åren. Jag har tillsammans med mitt team analyserat bolagets styrkor och svagheter för att kunna bygga en affärsplan som omfattar vad vi behöver göra för att lyckas. Planen börjar bli klar och hittills omfattar den prioriteringar inom områdena försäljning, etablering på nya marknader, nya samarbeten, framtida produktlanseringar, marknadsföringsåtgärder och hur organisationen ska se ut för att kunna supportera våra tillväxtplaner. Teamet börjar nu jobba i den riktning som planen visar.

Inför 2019 har vi valt att omfördela våra resurser mot fokuserade marknadsföringsåtgärder som driver försäljning istället för kunskapsinsamling om marknaden. Vi ökar nu vårt samarbete och närvaro hos våra distributörer som bearbetar tandläkarna.

I början av februari 2019 kommunicerade vi lanseringen av vår andra produkt baserat på Ceramir teknologin, Ceramir - Bioceramic Implant Cement. Det är i grunden samma produkt som Ceramir Crown & Bridge men i en förpackning som tydliggör användningsområdet, vilket är cementering av protetik vid implantatbehandling. Ceramir - Bioceramic Implant Cement är liksom Ceramir Crown & Bridge ett 100 procentigt resinfritt och biokompatibelt permanent dentalcement. Just att det är biokompatibelt och att man enkelt kan avlägsna överskottscement minimerar riskerna för att patienterna skall utveckla periimplantit, vilket är ett känt problem vid behandling med dentala implantat.

Vi har identifierat fler produkter som vår unika Ceramir-teknologi är lämplig för. Härnäst på tur står att lansera en liner och ett tandfyllnadsmaterial. Det arbetet fortskrider planenligt nu. Vi ser oss inte längre som ett en-produkt företag. Innan utgången av 2020 är vår plan att vi säljer och marknadsför fyra produkter baserat på vår unika Ceramir teknologi. Jag hoppas kunna berätta mer om våra nya produkter under 2019.

Det är med tillförsikt som jag ser framtiden an. Doxa har en unik Ceramir teknologi och en kompetent organisation som förstärktes i början av året genom rekryteringen av Niclas Albinsson. Han ska fokusera på marknadsföring och kommunikation mot våra kunder. Nu har jag en organisation på plats som kan supportera våra tillväxtplaner i ett högre tempo än tidigare.

Uppsala, februari 2019

Henrik Nedoh,
VD

Kommande informationstillfällen:
Årsredovisning 2018 12 april Kommer att vara tillgänglig på bolagets hemsida (Doxa.se) från den 12 april 2019
Delårsrapport Q1 9 maj
Årsstämma 21 maj
Delårsrapport Q2 21 augusti
Delårsrapport Q3 7 november
Bokslutskommuniké Q4 21 februari (2020)

Rapporten i sin helhet bifogas

Uppsala den 20 februari 2019

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseordförande

Mats Persson
Styrelseledamot

Pål Ryfors
Styrelseledamot

Alexander Tasevski
Styrelseledamot

Göran Urde
Styrelseledamot

Henrik Nedoh
Verkställande direktör

För ytterligare information:
VD Henrik Nedoh, henrik.nedoh@doxa.se 

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 08.00 CET.

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00; e-mail certifiedadviser@penser.se)

Filer för nedladdning
2019-02-20
Regulatorisk

FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN)

 • Nettoomsättningen minskade till 5,0 (5,5) MSEK
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -2,2 (-1,1) MSEK
 • Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 77 (78) procent

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Henrik Nedoh har tillträtt som ny VD
 • Jens Lagergren har tillträtt som ny CFO
 • Vid en extra bolagsstämma beslutades om ett optionsprogram bestående av tecknings- och personaloptioner för ledningen som har genomförts
 • Distributionsavtal har tecknats med Dentegris GmbH i Tyskland

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,2 (16,5) MSEK
 • Licensintäkter från private label avtal med Dentsply Sirona, 17,7 MSEK
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till 8,0 (-10,6) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Distributionsavtal har tecknats med Hakusui i Japan
 • Distributionsavtal har tecknats med M&S Dental Supply i USA
 • Ceramir Bioceramic Implant Cement lanserades på Dentalmässan i Chicago, USA
2019-02-11

Crown & Bridge har produktegenskaper som gör det till ett synnerligen lämpligt cement att använda vid implantatbehandlingar. Doxa har nu tagit fram en specialanpassad förpackning av Ceramir Crown & Bridge - "Ceramir Bioceramic Implant Cement" för att kunna bearbeta tandläkare som huvudsakligen arbetar med implantatbehandlingar. Ceramir Bioceramic Implant Cement lanseras på dentalmässan "Chicago Midwinter Meeting" i USA som hålls mellan 21:a och 23:e februari.

2019-01-25

DOXA utökar sitt distributionsnätverk i USA. Doxa har tecknat ett distributionsavtal med M&S Dental Supply Co, LLC för den amerikanska marknaden

2019-01-21

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Hakusui Trading Co. Ltd om distribution i Japan. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-12-19
Regulatorisk

Greg Dingizian genom sitt bolag Adma Förvaltning AB ("Huvudägaren") har ställt ut köpoptioner till ledamöterna i Doxas styrelse. Köpoptionerna ger rätt att förvärva aktier i Doxa från Huvudägaren på villkor som speglar villkoren i det teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare som aktieägarna i Doxa AB (publ) fastställde vid sin extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för Doxas aktieägare.

2018-12-12

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Dentegris GmbH i Tyskland som är en av Tysklands snabbast växande distributörer inom dentala produkter. Företaget bearbetar marknaden både genom egen säljkår och ett väl utvecklat kundlojalitetsprogram som kännetecknas av närhet, förtroende och pålitlighet. Doxa har i samband med tecknandet av avtalet erhållit en första mindre initial order.

2018-12-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") samlades tisdagen den 11 december 2018 i Stockholm för extra bolagsstämma.

2018-11-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), 556301-7481 ("Doxa" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018 kl. 16.00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2, Stockholm. Dörrarna öppnar klockan 15.45.

2018-11-16

Doxa AB har idag konstituerat valberedningen i enlighet med "Principer för utseende av valberedning i Doxa AB" som antogs på bolagets senaste årsstämma 2018.

2018-11-07
Regulatorisk

"Den 15 oktober tillträdde jag som ny VD för Doxa. Efter 17 dagar på jobbet börjar jag få en bild över vilken förändringsresa jag skulle vilja leda för att Doxa på sikt ska kunna bli ett spännande lönsamt bolag. Jag är imponerad över den kompetens som bolaget besitter, lojala medarbetare, en unik teknikplattform och vår produkt Ceramir Crown & Bridge som ligger rätt i tiden." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.