Nyheter

Bokslutskommuniké 2017

FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN)

 • Nettoomsättningen ökade till 5,5 (5,3) MSEK
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -1,1 (-1,0) MSEK
 • Bruttomarginalen för Q4 uppgick till 78 (75) procent 

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,5 (17,9) MSEK
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -10,6 (-10,7) MSEK
 • Rörelseresultatet förbättrades kraftigt, -8,8 (-10,0) MSEK 

VD-ORD

I slutet av 2017 genomförde vi en företrädes- emission där vi tog in 23,8 MSEK före emissionskostnader. Det har stärkt Doxas ekonomiska situation och underlättar såväl satsningar på marknadstillväxt och produkt- utveckling som våra olika förhandlingar.

Försäljningsmässigt avslutades året med ett fjärde kvartal vars försäljning översteg 2016. Försäljningen i USA är stabil. I Kanada har vi nu erhållit nödvändig registrering för vårt nya kapselsystem. Det har resulterat i att vår försäljning i Kanada sedan halvårsskiftet 2017 börjat återhämta sig.

Branschstatistiken för tandvård i USA visar att 2017 varit ett tufft år, cementmarknaden inkluderad. Under 2017 växte värdet på den amerikanska marknaden för permanenta cement med 1,9 procent. Doxa växte under 2017 med nästan det dubbla till 3,4 procent. Det innebär att vi har ökat vår försäljning på den amerikanska marknaden.

I Europa har vi valt ut Tyskland, England, Italien och Frankrike till våra sk fokusländer. Försäljningen på dessa marknader visar på en positiv trend.

Kommunikation med distributörerna i dessa länder har utvecklat sig positivt. De marknadsföringsplaner som nu utvecklats tillsammans med dem gör att min bedömning är att vi under 2018 kommer att få igång försäljningen på dessa marknader.

Tidigare kommunicerade besparingsprogram fortsätter ge resultat i form av minskade kostnader, primärt inom vårt amerikanska bolag. Vi gör besparingar inom både personal- och marknadskostnader. Marknadsföringen har ett tydligare fokus, mer direktverkan och online- marknadsföring har ökat kraftigt.

Inom produktutveckling fortsätter utvecklingen av två nya produkter, dels ett Ceramir-baserat tandfyllnadsmaterial och dels en s k liner. En liner är en produkt som läggs som ett tunt skikt under en fyllning. Syftet med linern är att täta och skydda pulpan och tandvävnaden.

Vi planerar nu för att kunna lansera linern redan under slutat av 2018. Fyllnadsmaterialet beräknas vara färdigutvecklat för lansering under senare delen av 2019.

Vi arbetar nu aktivt på att försöka avsluta förhandlingarna om ett private label-samarbete. Att teckna ett private label-avtal vore dels ett erkännande för vår bioaktiva teknologi CeramirÒ, och dels ett bevis på att vi tagit fram en fantastisk produkt, CeramirÒ Crown & Bridge. Ett sådant samarbete innebär också avsevärda volymökningar, vilket får en positiv inverkan på våra produktions- och utvecklingskostnader.

2018 fokuserar nu Doxa på att sluta fler distributionsavtal på våra fokusmarknader i Europa och att öka marknadspenetrationen i Nordamerika. Vi arbetar aktivt med att få till stånd bundlingavtal med dental-laboratorier och krontillverkare samt produktsamarbeten av olika typer med andra aktörer.

Vi kommer även att satsa hårdare på budskapet om Ceramir Crown & Bridge som implantat- cement. Nya studier visar att C&B har mycket goda egenskaper gentemot mjukvävnad, vilket är ett extra plus vid cementering av kronor på implantatskruvar.

Vår ambition för 2018 är att utveckla Doxa från ett en-produkt företag till ett företag som erbjuder marknaden en produktportfölj. Det ska resultera i tillväxt och lönsamhetsutveckling.

Torbjörn Larsson, VD 

Kommande informationstillfällen:

Årsredovisning 2017, 12 april 
Delårsrapport Q1, 16 maj
Årsstämma, 31 maj 
Delårsrapport Q2, 23 augusti
Delårsrapport Q3, 7 november 
Bokslutskommuniké Q4, 16 februari (2019)

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 15 februari 2018 

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande

Alexander Tasevski
Styrelseledamot

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseledamot

Göran Urde
Styrelseledamot

Mats Persson
Styrelseledamot

Torbjörn Larsson
Verkställande direktör 

För ytterligare information:

VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se 

KORT OM DOXA

Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med säte i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med säte i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med säte i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2019-02-20
Regulatorisk

FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN)

 • Nettoomsättningen minskade till 5,0 (5,5) MSEK
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till -2,2 (-1,1) MSEK
 • Bruttomarginalen för det fjärde kvartalet uppgick till 77 (78) procent

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Henrik Nedoh har tillträtt som ny VD
 • Jens Lagergren har tillträtt som ny CFO
 • Vid en extra bolagsstämma beslutades om ett optionsprogram bestående av tecknings- och personaloptioner för ledningen som har genomförts
 • Distributionsavtal har tecknats med Dentegris GmbH i Tyskland

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)

 • Nettoomsättningen uppgick till 16,2 (16,5) MSEK
 • Licensintäkter från private label avtal med Dentsply Sirona, 17,7 MSEK
 • Resultat efter finansnetto och skatt uppgick till 8,0 (-10,6) MSEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Distributionsavtal har tecknats med Hakusui i Japan
 • Distributionsavtal har tecknats med M&S Dental Supply i USA
 • Ceramir Bioceramic Implant Cement lanserades på Dentalmässan i Chicago, USA
2019-02-11

Crown & Bridge har produktegenskaper som gör det till ett synnerligen lämpligt cement att använda vid implantatbehandlingar. Doxa har nu tagit fram en specialanpassad förpackning av Ceramir Crown & Bridge - "Ceramir Bioceramic Implant Cement" för att kunna bearbeta tandläkare som huvudsakligen arbetar med implantatbehandlingar. Ceramir Bioceramic Implant Cement lanseras på dentalmässan "Chicago Midwinter Meeting" i USA som hålls mellan 21:a och 23:e februari.

2019-01-25

DOXA utökar sitt distributionsnätverk i USA. Doxa har tecknat ett distributionsavtal med M&S Dental Supply Co, LLC för den amerikanska marknaden

2019-01-21

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Hakusui Trading Co. Ltd om distribution i Japan. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-12-19
Regulatorisk

Greg Dingizian genom sitt bolag Adma Förvaltning AB ("Huvudägaren") har ställt ut köpoptioner till ledamöterna i Doxas styrelse. Köpoptionerna ger rätt att förvärva aktier i Doxa från Huvudägaren på villkor som speglar villkoren i det teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare som aktieägarna i Doxa AB (publ) fastställde vid sin extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018. Köpoptionerna innebär ingen utspädning för Doxas aktieägare.

2018-12-12

Doxa har tecknat ett distributionsavtal med Dentegris GmbH i Tyskland som är en av Tysklands snabbast växande distributörer inom dentala produkter. Företaget bearbetar marknaden både genom egen säljkår och ett väl utvecklat kundlojalitetsprogram som kännetecknas av närhet, förtroende och pålitlighet. Doxa har i samband med tecknandet av avtalet erhållit en första mindre initial order.

2018-12-11
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ) ("Doxa" eller "Bolaget") samlades tisdagen den 11 december 2018 i Stockholm för extra bolagsstämma.

2018-11-21
Regulatorisk

Aktieägarna i Doxa Aktiebolag (publ), 556301-7481 ("Doxa" eller "Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 11 december 2018 kl. 16.00 i Gernandt & Danielsson Advokatbyrås lokaler på Hamngatan 2, Stockholm. Dörrarna öppnar klockan 15.45.

2018-11-16

Doxa AB har idag konstituerat valberedningen i enlighet med "Principer för utseende av valberedning i Doxa AB" som antogs på bolagets senaste årsstämma 2018.

2018-11-07
Regulatorisk

"Den 15 oktober tillträdde jag som ny VD för Doxa. Efter 17 dagar på jobbet börjar jag få en bild över vilken förändringsresa jag skulle vilja leda för att Doxa på sikt ska kunna bli ett spännande lönsamt bolag. Jag är imponerad över den kompetens som bolaget besitter, lojala medarbetare, en unik teknikplattform och vår produkt Ceramir Crown & Bridge som ligger rätt i tiden." säger Henrik Nedoh, VD Doxa.

1
2
...
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.