Nyheter

Bokslutskommuniké 2016

FJÄRDE KVARTALET (KONCERNEN) 

 • Kraftig resultatförbättring, periodens resultat efter finansnetto blev -1,0 MSEK (-4,1)
 • Omsättningen ökade till 5,3 MSEK (4,5)

ÅRET ACKUMULERAT (KONCERNEN)

 • Omsättningen ökade med 16 % till 17,9 MSEK (15,4)
 • Årets resultat efter finansnetto, -10,6 MSEK (-15,9)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Distributionsavtal har tecknats med Dental Directory i UK,
  - det är det första avtalet där Ceramir bundlas/samdistribueras med laboratoriets kronor.
 • Distributionsavtal har tecknats med Impladend i Grekland
 • December blev första månaden med över 3 MSEK i försäljning

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS SLUT 

 • Distributionsavtal har tecknats med Galla Dental för Singapore
 • Ceramir har registrerats och godkänts för försäljning i Italien och Singapore
 • Distributionsavtal har tecknats för Danmark och Finland
 • Styrelsen har antagit en strategisk plan som bland annat innebär att försäljningen ska mer än väsentligt fördubblas på tre års sikt och att ett tandfyllnadsmaterial baserat på Doxas patenterade biokeramiska teknologi ska utvecklas

VD-ORD
2016 har präglats av tillväxt och hög aktivitet på utvecklingssidan. Under våren lanserade vi det nya kapselsystemet, QuikCap. Det är en ny kapsellösning som förenklar för användaren och som har tagits emot mycket väl av marknaden. Den nya kapsel behöver färre verktyg och vi har kraftigt minskat vår försäljning av de dyra intro-kit'en, vilket på kort sikt påverkat vår omsättning. Samtidigt ökar försäljningen av refiller vilket ger dubbel effekt på marginalen.

Under senhösten färdigställde vi även QuikMix, den handblandade versionen av Ceramir® Crown & Bridge. QuikMix premiärvisades på den stora dentalmässan i New York i slutet av november. Det riktar sig till volymanvändare och till användare som föredrar att själva blanda sitt cement.

Bolagets nettoomsättning blev 17,9 MSEK (15,4), en ökning med sexton procent jämfört med förra året.

Det rationaliseringsprogram som genomfördes under året med syfte att sänka kostnader och höja marginalen visar nu resultat. Rörelseresultatet förbättrades med 5,8 MSEK vilket är en förbättring med 37 procent jämfört med 2015. Samtidigt har vår omsättning fortsatt att stiga och ökade 2016 med 16 procent.

Rörelsens kostnader var 30,6 (31,1) MSEK. Av årets kostnader utgjorde 2,7 MSEK produktutvecklings-kostnader som aktiveras.

Den amerikanska cementmarknaden uppvisade en negativ trend under årets andra halva och backade med ca 2,5 procent under det tredje och fjärde kvartalet. Detta påverkade givetvis även Ceramir och vår ökning saktade in under hösten. Försäljningsmässigt fortsätter Ceramir Crown & Bridge att utvecklas positivt och som helhet ökade vi antal sålda enheter i Nordamerika med 24 procent.

Under 2016 tecknade vi distributionsavtal med sju distributörer i Europa. Det har resulterat i ett genombrott för Doxas etablering i Europa. Idag står den europeiska försäljningen för 15 procent av Doxas försäljning, att jämföra med 2015 då den endast uppgick till 5 procent.

Att teckna ett distributionsavtal är dock bara det första steget mot en aktiv försäljning. I flertalet länder, även inom EU, måste produkten därefter registreras innan den får säljas. Det är en process som kan ta upp till ytterligare några månader, beroende på respektive myndighets belastning.

Jag är mycket nöjd med att vi skrivit ett första distributionsavtal med en distributör som via sitt eget dental-lab även kommer att bundla (sampacka och leverera) Ceramir med färdiga kronor som säljs till deras kunder/ tandläkare. Det är en modell som vi nu aktivt arbetar på att introducera till såväl lab, som krontillverkare i flera länder.

Ceramir säljs idag på fyra kontinenter, i sexton länder och via knappt trettio distributörer. Förhandlingar fortsätter i flera länder och pågår med distributörer i både Europa, Asien och Mellanöstern. Doxa har under 2016 befäst sin position och visat att vi både kan utveckla och lansera starka, unika produkter.

Vi går nu in i 2017 med full kraft. Fokus kommer läggas på att stödja våra distributörer att kraftfullt etablera Ceramir Crown & Bridge på den europeiska marknaden. Nu närmast kommer vi att delta med monter på världens största dentalmässa, IDS i Köln, Tyskland.

Vi kommer också aktivt arbeta med att utveckla Doxas nästa produkt. Utvecklingsarbetet går planenligt och vi förväntar oss att kunna lansera en ny produkt på marknaden om 2 år.

Torbjörn Larsson, VD

Kommande informationstillfällen för räkenskapsåret 2017:

Årsbokslut 2017 12 april 
Delårsrapport Q1  11 maj
Årsstämma 17 maj 
Delårsrapport Q2 23 augusti
Delårsrapport Q3 20 oktober
Bokslutskommuniké Q4 15 februari (2018)

 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Uppsala den 16 februari 2017

Magnus Wahlbäck
Styrelseordförande

Ingrid Atteryd Heiman
Styrelseledamot

Greg Dingizian  
Styrelseledamot

Erik Gabrielson
Styrelseledamot

Alexander Tasevski
Styrelseledamot

Torbjörn Larsson  
Verkställande direktör

För ytterligare information:
VD Torbjörn Larsson, torbjorn.larsson@doxa.se

Denna information är sådan information som Doxa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksforordning. Informationen lämnades, genom VD's försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08.30 CET.

KORT OM DOXA
Doxa är en uppsalabaserad dentalkoncern som utvecklar, tillverkar och kommersialiserar dentala biokeramiska produkter. Ceramir® Crown & Bridge, den första i en rad av planerade dentala biokeramiska produkter från Doxa, är ett avancerat dentalcement som används för permanent cementering av kronor och broar. Koncernen består av moderbolaget Doxa AB (publ) org.nr 556301-7481 med sate i Uppsala, dotterbolaget Doxa Dental AB, org.nr. 556874-2596, med sate i Uppsala och dess dotterbolag Doxa Dental, Inc., med sate i Delaware, USA. Doxa AB är listat på Nasdaq Stockholm First North med Erik Penser Bank som Certified Adviser.

Filer för nedladdning
2018-06-20
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med Sinclair Dental Co. Ltd. om distribution i Kanada. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-05-16
Regulatorisk

FÖRSTA KVARTALET (KONCERNEN)

NYCKELTAL (KONCERNEN) 

(MSEK) JAN-MAR
2018
JAN-MAR
2017
Omsättning 3,3 4,4
Nettoomsättning 3,1 3,9
Bruttoresultat 2,4 3,2
Bruttomarginal, % 77 82
Rörelseresultat -2,9 -3,2

Resultat efter finansnetto och skatt

-3,1 -3,4

Kassaflöde 

-3,4 1,3
2018-05-03

Aktieägarna i Doxa AB (publ), org. Nr 556301-7481, kallas till årsstämma torsdagen den 31 maj, 2018 kl 17.30 i World Trade Center (lokal Stockholm), Klarabergsviadukten 70, Stockholm.

2018-04-23
Regulatorisk

Valberedningen i Doxa AB (publ.) har enhälligt beslutat att till årsstämman den 31 maj 2018 föreslå följande:

2018-04-19
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med Mac Technologies Ltd. om distribution i England. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-04-18
Regulatorisk

Doxa har signerat avtal med XYZ Dental om distribution i Australien och Nya Zeeland. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas unika biokeramiska dentalcement, Ceramir® Crown & Bridge.

2018-04-18
Regulatorisk

Styrelsen i Doxa utser Henrik Nedoh att tillträda som ny VD i Doxa.

1
2
...
18
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.