Nyemission 14 - 28 december 2017

Doxa har, som tidigare meddelats, fört förhandlingar med en industriell aktör angående ett avtal om s.k. private label avseende Ceramir ® Crown & Bridge. Förhandlingarna har dragit ut på tiden samtidigt som Doxa har behov att stärka sin finansiella ställning samt återbetala kortfristiga lån, varför styrelsen valt att lägga fram förslaget om en Emission. Doxas mål att sluta ett avtal om private label kvarstår oförändrat.

Emissionen stärker Doxas ställning som en långsiktig och trovärdig partner och leverantör till industriella aktörer, vilket är av betydelse både i pågående och kommande affärsdiskussioner. Genom Emissionen ges Bolaget även möjlighet att fortsätta satsningarna på Ceramir® Crown & Bridge och att utveckla nya produkter. Doxa bedriver utveckling av en ny produkt som förväntas kunna marknadslanseras under 2019. Den nya produkten bedöms ha en betydande marknadspotential och därmed möjlighet att stärka Doxas långsiktiga tillväxtmöjligheter. Utvecklingen går enligt plan och Bolaget har idag nödvändiga kompetenser till produktutvecklingen.

Prospekt och blanketter

Prospekt
Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter
Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

 

Erbjudandet

 

Emissionsbelopp: 32,1 mkr
Antal aktier i emissionen: Totalt omfattar Emissionen högst 32 105 467 aktier.
Pris per aktie: 1,00 kr
Teckning och teckningsperiod:

Teckning i Emissionen ska ske under perioden 14-28 november 2017.

Teckningsåtaganden och emissionsgarantier: Bolaget har i samband med Emissionen ingått avtal om teckningsförbindelser med Bolagets två största ägare Adma Förvaltning AB och Maxus AB som tillsammans åtagit sig att teckna ca 7,6 Mkr, vilket motsvarar ca 23,4 procent av Emissionen.
Tilldelning: Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier, inom ramen för emissionens högsta belopp, ske i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier. I andra hand ska tilldelning ske till annan som tecknat aktier i emissionen (utan stöd av teckningsrätter) och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av.
Utspädning: Aktieägare som väljer att inte delta i Emissionen kommer att få sin ägarandel utspädd med 50,0 procent (vid full teckning av Emissionen), men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för utspädningen genom att sälja sina teckningsrätter.

Preliminär tidsplan för Emissionen

8 november 2017: Sista handelsdag inklusive teckningsrätt
9 november 2017: Första handelsdag exklusive teckningsrätt
10 november 2017: Avstämningsdag för deltagande i Emissionen, d.v.s. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i Emissionen
10 november 2017: Offentliggörande av prospekt
14-24 november 2017: Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North
14-28 november 2017: Teckningstid med och utan stöd av teckningsrätter 4 december 2017 Beräknad tidpunkt för offentliggörande av utfallet i Emissionen

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.